Diller

User menu

Hakkımızda

Misyon ve Vizyon

Birimimiz kayıt süreciyle başlayıp mezun oluncaya kadar öğrencilik hizmetlerini sunmakta, mezun olanların işlemlerini yaparak, diplomalarını, transkriptlerini ve diploma eklerini düzenleyip vermektedir. Öğrenci özlük dosyalarını arşivleyip, bundan sonraki zamanlarda da hizmetlerini sunmaya devam eder.  Üniversitemiz ve öğrencilerine bu hizmetleri kaliteli ve uluslar arası standartlara uygun bir şekilde  sunmak için bilişim teknolojileri en üst düzeyde kullanılmaktadır.

Misyon

Hizmet ve süreçlerde etkinlik, süreklilik, verimlilik ve memnuniyet sağlamak; öğrencilere, akademik ve idari birimler ile dış paydaşlara doğru, hızlı ve güncel bilgi sunmak; Fırat Üniversitesi misyonunu destekleyen standartta hizmetlerimizle ulusal düzeyde öncü ve örnek "Öğrenci İşleri" statümüzü korumak.

Vizyon

Birimimiz; görev ve sorumluluk alanlarına göre çalışma düzeni organize edip, hizmetin veya iş ve işlemlerin özelliği gereğince, konusunda bilgili, yetenekli bilgisayar kullanmasını iyi bilen elamanları bulunan, öğrenciye yönelik hizmetleri sunmaya hazırlamada son teknoloji ile üretilmiş bilgisayar, yazılım ve malzemeleri ile donatılmış internet ağı ile bağlanmış, gerekli hizmeti sağlamayı ve kaliteli otomasyon düzenini kurmuş olmayı hedeflemektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımız, Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının organizasyonunu yapmak, diğer  yönetmelik ve yönergelerin şartlarına göre başvuru kayıt takvimini hazırlayarak ilan etmek, başvuran öğrencilerin kayıtlarını belirlenen sürelerde yapmak, geçici kimlik belgelerini düzenleyip vermek, özlük dosyalarını oluşturmak ve hazırlamak, askerlik tecil belgesi için EK-C2 belgelerini düzenleyip Askerlik Şubelerine göndermek, istek halinde öğrenci belgesi, öğrenim durum ve transkript belgesi düzenleyip vermek, çeşitli kurumlara gerekli yazı ve yazışmaları hazırlayıp göndermek, kayıtlı öğrencilerin diploma belgelerini  onaylamak, Üniversitemiz Senatosunca uygun görülen ders müfredatı değişikliklerini yapmak ve optik kod vererek sisteme girmek ve düzenlenmek, ders kayıt ve onayından sonra öğrencilerle ilgili bilgi, belge ve kararları özlük dosyasına yerleştirmek; ayrılan, ilişiği kesilen öğrencilerin ilgili belgelerini düzenleyip vermek, mezun olanlara mezuniyet işlemlerini yapmak, diplomalarını düzenleyip imzaya sunmak ve teslim etmek, ya da adreslerine göndermek, bunların özlük dosyalarını arşivlemek, öğretim elemanlarınca öğrencilere verilen derslerin sınav cetvellerini birimlerden isteyip arşivlemek, Fakültelerce belirlenen ve Rektörlüğümüzce onaylanan  kontenjanları ÖSYM’ye bildirmek, yatay geçiş kontenjanlarını ilan etmek,  başvuru belgelerini düzenleyip vermek, öğrencilerle ilgi yönetmelik ve yönergelerin geliştirilmesi için bilgi vermek, teknik sorunları gidermek, katkı işlemlerini yaparak Fon Saymanlığı birimi ile koordineli çalışmak, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nce istenen bilgi ve belgeleri hazırlamak, istatistiksel verileri belirleyerek kayıt altına almak ve çeşitli kurumlardan talep edilen istatistiksel verileri hazırlayarak bildirmek, burs kredi ve yazışmalarını yapmak, yapılan yönetmelik ve yönerge değişiklikleri gereğince otomasyon yazılımında gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulamak, muafiyet ve intibak işlemlerini, tek ders, staj ,mezuniyet ortalamasını tutturamayan (Genel ortalaması 2.00 altında kalan öğrencileri için) öğrencilere ait Fakültelerden bildirilen notları sisteme girmek, Af Yasasından yararlanan öğrencilere ait Fakültelerce yapılan intibak işlemlerini uygulamak ve sisteme girmek,  yıllık Faaliyet Raporu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak, yapılan otomasyon programını uygulamalı olarak kontrol ederek belirlediği aksaklıkları ve eksiklikleri ilgili birime bildirmek, öğrencilere sunulan hizmetler için makine, teçhizat ve sarf malzemesinin alınması için teklifte bulunmak, çalışmaları rapor etmektir.

Daire Başkanı birimde görev yapan personelin bir düzen ve uyum içerisinde görev yapmasını sağlar, iş ve çalışma bölümünü yapar, çalışmalarını denetler, çalışanların fazla çalışmalarını izler, fazla çalışmaya gerek duyulması halinde gerekli bilgiyi Rektörlüğe iletir.

Gerektiğinde öğrenciye yönelik hizmetler ve işlemlerle ilgili diğer birimlerle ortak çalışma yapar.