Diller

User menu

Tıp Fakültesi

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Baş koordinatör: Her yıl için hazırlanan ders programlarını denetleyen, dönem koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağlayan ve doğrudan Dekana karşı sorumlu olan öğretim üyesini,

b) Dekan: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Ders kurulu: Fakültede belirli bir sistemin değişik anabilim/bilim dalları tarafından belirli bir süre içinde incelendiği dersler grubunu,

ç) Ders kurulu başkanları: Fakültenin ders kurulu başkanlarını,

d) Dönem: Bir ders yılını,

e) Entegre eğitim sistemi: Tıp eğitiminde derslerin anabilim/bilim dallarına göre değil, konulara göre verilmesini,

f) Fakülte: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

h) Eğitim komisyonu: Koordinatörler kurulu ve tıp eğitimi anabilim dalı başkanından oluşan mezuniyet öncesi komisyonu,

ı) İnternlik dönemi (VI ncı sınıf): VI ncı yıldaki klinik, ameliyathane, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayanoniki aylık dönemi,

i) Koordinatör: Her sınıf için eğitimin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

j) Koordinatörler kurulu: Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, baş koordinatör ile sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından oluşan kurulu,

k) Öğrenci konsültanı: Stajlarda öğrenci sayısına göre staj yöneticileri tarafından belirlenen öğrenci temsilcilerini,

l) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

n) Staj dönemi: Dönem IV, V ve VI’daki anabilim/bilim dallarındaki klinik, ameliyathane ve polikliniklerde yapılan uygulamalı eğitimi,

o) Staj yöneticisi: Fakültede Dönem IV, V ve VI’da uygulanan stajlarda öğrencilerin staj programlarından sorumlu öğretim üyesini,

ö) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim şekli

MADDE 5 – (1) Fakültede her biri bir ders yılını kapsayan ve yıl geçme esasına dayanan altı sınıflık bir eğitim ve öğretim programı uygulanır.

Eğitime başlama

MADDE 6 – (1) Senatoca belirlenen akademik takvime göre Üniversitenin eğitime başlamasıyla birlikte DönemI’de eğitim başlar. Diğer dönemlerin başlangıç tarihi Fakülte Kurulunca belirlenir. Hazırlanan akademik takvim Üniversite Senatosunun onayına sunulur.

Eğitim sistemi

MADDE 7 – (1) Fakültede I inci sınıftan başlamak üzere öğretim; ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan, entegre sistemle yürütülür. Ders programları Dönem; I, II ve III’te ders kurulları, Dönem; IV, V ve VI’da stajlar halinde uygulanır. I, II ve III üncü dönemlerde, ön şartsız dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. IV, V ve VI ncı dönemlerde her staj bir derstir. Tüm dönemlerde öğrenci bir üst döneme, ortak zorunlu dersler dışında, devam edebilmek için bulunduğu dönemin tüm ders ve stajlarından başarılı olmak zorundadır.

Eğitim koordinasyonu

MADDE 8 – (1) Öğretimin koordinasyon içinde yürütülmesi koordinatörler kurulu ve tıp eğitimi anabilim dalı başkanından oluşan mezuniyet öncesi eğitim komisyonunca sağlanır. Koordinatörler kurulu; her yıl için Fakülte Kurulu tarafından seçilir. Sınıf koordinatörlerine yardımcı olmak üzere ders kurulu başkanları, staj yöneticileri ve öğrencikonsültanları belirlenir.

Koordinatörler

MADDE 9 – (1) Koordinatörler öğrenciler ile ilgili ders kayıtlarının yapılmasında rehberlik eder. Ders Kurulu başkanları ile birlikte kurul, yıl sonu ve diğer sınavların yapılmasını sağlayarak, sınav sonuçları ile ilgili işlemleri yapar. Her eğitim-öğretim dönemi için sorumlu olduğu döneme ait ders programlarını hazırlar.

Ders kurulu başkanları

MADDE 10 – (1) Ders kurulu başkanları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Ders Kurulu programlarının eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetlemek.

c) Koordinatörlerle birlikte kurul sınavları ve yıl sonu sınavlarının hazırlanarak yapılmasını sağlamak.

ç) Laboratuvarların hazırlanıp, laboratuvar çalışmalarının yürütülmesini düzenlemek ve sınav sonuçları ile ilgili işlemlerde koordinatörlere yardımcı olmak.

d) Ders kurulu bittikten sonra iki hafta içinde ders kurulu öğretim elemanlarını toplayarak uygulanan ders kurulunun genel değerlendirmesini yapmak, konu başlıklarını ve içeriğini güncelleştirerek sonraki ders kurulunun taslağını hazırlayıp dönem koordinatörüne sunmak.

e) Ders kurulu ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Staj yöneticileri

MADDE 11 – (1) Staj yöneticilerinin görevleri şunlardır:

a) Staj programının taslağını hazırlamak, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetlemek.

c) Bütünleme sınavlarının hazırlanmasında koordinatöre gereken yardımı yapmak ve stajlarla ilgili anketlerin yapılmasını sağlamak.

ç) Stajlarda öğrenci sayısına göre belirlenen öğrenci konsültanları, staj sonunda staj eğitimi ile ilgili hazırladığı raporu staj yöneticisine iletir. Öğrenci konsültanlarının kanaati, staj sonu sınavında değerlendirmeye alınır.

d) Staj yöneticileri, sınavlarının düzenli şekilde yapılmasından ve sınav sonuçlarının doğru hesaplanıp açıklanmasından birinci derecede sorumludur.

Öğrenci kabul-kayıt şartları

MADDE 12 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Fakültede kayıt yenileme süresi bir hafta olup öğretim yılı başlangıcında yapılır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine Fakülte Yönetim Kurulunca, öğretim yılı başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verilir. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yenilenmez.

(3) Herhangi bir surette kayıt yenilemeyen ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan öğrenim süreleri doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenci, o dönemdeki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere Rektörlük tarafından üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Öğrenci statüsü

MADDE 13 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakülteye dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Eğitim süresi

MADDE 14 – (1) Fakültenin normal eğitim süresi altı yıl olup, azami süresi dokuz yıldır. Ancak öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti bulunması halinde bu süreler aşılabilir. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilir.

(2) Eğitimini azami sürede tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin eğitim sürelerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe’dir.

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Teorik ve pratik dersler (laboratuvar, klinik ve saha çalışmaları) ile stajlara devam zorunludur. Bir ders, ders grubu veya stajın sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine; pratik dersler ile staj uygulamalarının ise en az %80’ine devam etmek gerekir. Her ne sebeple olursa olsun ders kurulundaki teorik derslerin %30, pratik uygulamaların %20 devamsızlık sınırını geçen öğrenci o ders kurulu sınavına giremez. Ayrıca bir ders kurulundaki herhangi bir anabilim/bilim dalı uygulamasının %20’sinden fazlasına katılamayan öğrenci ders kurulundaki o anabilim/bilim dalının teorik sınavına, bir yıl içinde toplam teorik ders saatlerinin %30’dan fazlasına girmeyen öğrenci final sınavına giremez ve devamsızlıktan sınıfta kalır. Öğrenci, o dönem veya stajı tekrarlamak zorundadır.

(2) Devam durumları imza karşılığında yapılacak yoklamalarla belirlenir. Devamsızlıklar her ders kurulu ve tüm yıl için değerlendirilir.

(3) Devamsızlık süresi pratik dersler ve stajlarda %20’yi aşmayan öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkanları ölçüsünde, öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışması yapmayan öğrenci o ders veya derslerin sınavına (teorik ve pratik) alınmaz ve notu sıfır (0) kabul edilir.

(4) Öğrencinin herhangi bir nedenle Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen devamsızlık süresi; normal öğretim süresine eklenir.

Mazeretler

MADDE 17 – (1) Mazeretler; öğrencinin sağlık sorunu, tutukluluğu, birinci derece akrabasının vefatı, doğal afet ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer haklı ve geçerli nedenlerdir.

(2) Öğrencilerin belgelendirmeleri şartıyla mazeretlerinin kabulüne veya reddine Fakülte Yönetim Kurulunca veya Üniversite Yönetim Kurulunca karar verilir.

(3) Öğrencinin sağlık sorunu nedeni ile sınavları ile ilgili mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. Ancak bu süre devamsızlık süresinden sayılır.

(4) Mazeretlere ilişkin başvuruların belgeleriyle birlikte mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde Dekanlığa yapılması gerekir.

İzinler

MADDE 18 – (1) İzinler, öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçici bir süre için kayıtlı oldukları döneme ait eğitimlerine ara vermeleridir. İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen süreler dışında, öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. İzin için başvurunun, öngörülmeyen ve zorunlu haller dışında, akademik yıl başlanmadan önce yapılması gerekir. İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur.

(2) Öğrencilerin izinli sayılabileceği haller şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarından almış oldukları sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan uzun süreli bir hastalığı olmak.

b) Öğrenimine doğal afetler nedeniyle ara vermek zorunda kalmış olmak.

c) Birinci dereceden akrabaların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemiş olmak.

ç) Ekonomik nedenlerle eğitim-öğretime ara vermesi zorunluluğunu resmi belgelerle belgelendirmesi.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen mahkumiyet ve tutukluluk hali.

e) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak.

f) Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması.

g) Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosunca kabul edilebilecek diğer haller.

(3) Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosunca kabul edilebilecek diğer haller dışında öğrencinin her türlü izin isteğinin kabulüne veya reddine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 19 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçişler; Fakültede kontenjan bulunması halinde bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Ders kurulu sonu sınavları

MADDE 20 – (1) Her ders kurulundan sonra pratik ve teorik sınavlardan oluşan bir ders kurulu sonu sınavı yapılır. Bu sınavda ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalından teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur.

(2) Her ders kurulu için dersler ya da ders grupları teorik ve pratik değerlendirmesinde %50 barajı uygulanır.

(3) Ders kurulu notu, ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dallarından alınan toplam puandan, her anabilim/bilim dalı için %50’nin altında olan puanlar çıkarılarak hesaplanır.

(4) Ders kurulunda bir anabilim/bilim dalının pratik sınavına giremeyen öğrenci o anabilim/bilim dalının teorik sorularını cevaplayamaz ve ders kurulundaki o anabilim/bilim dalı notu sıfır (0) almış olarak kabul edilir. Ancak o anabilim/bilim dalı için ayrıca toplam puandan o anabilim/bilim dalı puanının %50’si oranında puan indirimi yapılmaz.

(5) Devam koşullarını yerine getirdiği halde bir ders kurulunun teorik sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır (0) alır.

(6) Her ders kurulu sonunda mazereti, ilgili anabilim/bilim dalınca kabul edilen öğrenciye pratik telafisi açılır.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Fakültenin tüm dönemlerinde her türlü not değerlendirilmesi; 100 tam puan üzerinden yapılır.

(2) Ders kurulu sınavları ve yıl sonu sınavları yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir. Mazeret sınavları ve her tür pratik sınavlar ise sözlü, yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir.

(3) Öğretim üyesi ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler sırasında bazı öğrencileri veya tüm sınıfı pratik sınavına alabilir.

(4) Ders kurulu teorik sınavları en çok iki saatlik süre içinde ve ders kurulu başkanı ile ilgili koordinatörün gözetimi ve sorumluluğu altında yapılır.

(5) Yıl sonu teorik sınavları en çok dört saatlik süre içinde ve ders kurulu başkanları ile koordinatörün gözetim ve sorumluluğu altında yapılır.

(6) Yıl sonu sınavları bir veya birden fazla gün ve oturumda yapılabilir.

(7) Teorik yazılı sınavlar, açık uçlu sorulu (klasik sınav) veya çoktan seçmeli test şeklinde yapılabilir.

(8) Tüm sınavlarda, sınav notu hesaplanırken, yarım puan ve üzeri kesirler bir üst nota tamamlanır.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) Ders kurullarına ve stajlara devam etmiş olup mazeretleri nedeniyle sınava girmeyen ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girer. Yıl sonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınavı açılmaz. Ders kurullarının mazeret sınavı o dönemin sonunda yapılır ve değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yıl sonu sınavı ve başarı notu

MADDE 23 – (1) Öğrencinin yıl sonu sınavına girebilmesi için devam ile ilgili bütün koşulları yerine getirmesi zorunludur.

(2) Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler son ders kurulu sınavının bitiminden sonra tüm ders kurullarını kapsayacak yıl sonu teorik sınavına alınırlar. Bu sınavın yapılması ve yıl sonu sınav notunun bulunması hakkında bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Başarı notu %60 ve üzeridir. Başarı notunun hesaplanması için yıl sonu sınavlarında en az %50 not almak gerekir. Yıl içi ders kurulları not ortalamasının %60’ı ile yıl sonu sınav notunun %40’ının toplamları yıl sonu başarı notunu oluşturur.

(4) Her dönemde ders kurulları not ortalaması %85 ve üzerinde olanlar, tüm ders kurullarını almak, sınavlarına (pratik ve teorik olmak üzere) girmek ve ders kurulu sonu notu en az %50 olmak koşuluyla yazılı olarak başvurmaları halinde yıl sonu sınavına girmeden başarılı olarak kabul edilir. Başarı notu olarak ders kurulları ortalamaları toplanarak öğrencilerin dosyalarına işlenir.

Bütünleme sınavı ve başarı notu

MADDE 24 – (1) Yıl sonu başarı notu %60’ın altında olan öğrencilerin yıl sonu bütünleme sınavına girmeleri gerekir. Bütünleme sınavı başarı notunun hesaplanması, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(2) Bütünleme sınavı başarı notu %60’ın altında olan öğrencilerin o yılı tekrar etmeleri gerekir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar

MADDE 25 – (1) Sınav sonuçları sınavı izleyen en geç üç iş günü içerisinde ilan edilmek üzere ilk üç dönem için dönem koordinatörü; IV ve V inci dönemler için ise anabilim dalı başkanı tarafından Dekanlığa teslim edilir.

(2) Sınav sonuçları Dekanın onayı ile sınav tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde ilan edilir.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanını izleyen en çok yedi gün içerisinde, sınav evraklarının maddi hata yönünden incelenmesini Dekanlığa yapacakları yazılı başvuru ile isteyebilirler.

(4) Sınav kağıtlarında ve öğretim elemanlarının not takdirinde maddi hata dışında değişiklik yapılamaz. Maddi hataya ilişkin düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(5) Sınav sonuçlarına itirazların yapılan başvurudan itibaren onbeş gün içerisinde sonuçlandırılması gerekir.

Ortak zorunlu dersler ve sınavı

MADDE 26 – (1) Fakültede, Üniversite yetkili birimlerince belirlenen süre içinde Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ortak zorunlu ders olarak verilir.

(2) Ortak zorunlu derslerde yıl içinde en az iki sınav uygulanır. Ders yılı sonunda final sınavı yapılır. Başarı notu %60 ve üzeridir. Başarı notu; yıl içi sınavlarının ortalamasının %60’ı ile final sınav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır. Bu derslerden 60’ın altında not alanlara aynı yıl bütünleme sınavı hakkı verilir. Başarısız olan öğrenciler daha üst sınıflara geçebilirler. Ancak Dönem III’ün sonuna kadar ortak zorunlu derslerden açılan sınavlara girerek başarılı olamadıkları takdirde Dönem IV’e geçemezler. Zorunlu olmayan seçmeli dersler kredisiz olarak isteyen öğrenciler tarafından alınabilir.

Kredi

MADDE 27 – (1) Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendirilmesi, kredi üzerinden yapılır. Kredi, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden kazanımları ile belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetleri kapsayan çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak belirlenir. Her bir eğitim-öğretim yılı için asgari kredi 60’dır. Diploma için gerekli olan asgari ders kredisi toplamı 360 kredidir.

Not değerlendirme

MADDE 28 – (1) Öğrenciye verilecek ders notları; A, B, C, E, F, T, Z harfleri ile gösterilir. Ders notlarına ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Harfler      Notlar          Derecesi

         A          85-100         Pekiyi

         B          70-84           İyi

         C          60-69           Orta

b) E (Eksik) notu: Ödev veya çalışması eksik demektir. Öğrenimin ağırlığı ders dışı çalışma veya uygulamaya dayalı olan dersler için verilir. Öğrenci bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar eksiğini tamamlamak zorundadır. Eksiğini tamamlamayan öğrenciye T notu verilir. Verilen sürede eksiğini tamamlayan öğrenciler, bütünleme sınavına alınırlar.

c) F (Geçmez) notu: Genel sınava girme hakkı almış olduğu halde, herhangi bir nedenle sınava girmeyen, genel sınavda 60’tan az not alan veya başarı notu 60’ın altında kalan, bütünleme sınavına girecek öğrenciye verilir.

ç) T (Geçmez) notu: Girdiği bütünleme sınavında başarı sağlamayan ve dersi tekrar etmesi gereken öğrenciye verilir.

d) Z (Devamsız) notu: Devamsızlık nedeni ile genel sınava giremeyecek ve dersi tekrar edecek öğrenciye verilir.

(2) Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler, mazeretine bakılmaksızın başarısız sayılırlar.

Ağırlıklı ortalama ve mezuniyet derecesi

MADDE 29 – (1) Mezuniyet başarı derecesi, mezun olan öğrencinin okuduğu bütün derslerin sınav başarı notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklı ortalama, bütün dersler veya ayrı ders niteliğindeki uygulamaların her birinden elde edilen ders başarı notu ile kredi saati sayısının çarpılmasından elde edilecek sayılar toplamının, kredi saatleri sayıları toplamına bölünmesi sonucunda ortaya çıkacak değerdir. Öğrencinin mezuniyet derecesi, öğretiminin tümü için hesaplanan ağırlıklı ortalama ile belirlenir. Mezunlar arası derecelendirmede puan eşitliği halinde doğrudan sınıf geçenler öncelik alırlar. Buna göre mezuniyet dereceleri ve karşılığı olan ağırlıklı ortalamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

         Mezuniyet Derecesi        Ağırlıklı Ortalama

                   Pekiyi                          85-100

                   İyi                               70-84

                   Orta                             60-69

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

IV, V ve VI ncı Döneme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Dönem IV ve V

MADDE 30 – (1) Dönem IV ve V’te her bir staj bir ders olarak kabul edilir. Her bir stajda; staj süresinin iş günü olarak %20’sinden fazla devamsızlığı olan öğrenci staj sonu sınavına alınmaz ve stajı tekrarlar. Dönem IV ve V öğrencileri, öğrenci değişim programına dahil yurt içi ve yurt dışı eğitimlerini Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapabilir. Fakülte dışındaki eğitim süresi toplam eğitim süresinin 1/3’ünü aşamaz.

(2) Staj döneminde öğrencilerin staja devamı; hastalara ilgisi, ders, toplantı ve seminerlere katkısı, hasta ve yakınları ile ilişkisi, öğrenci konsültanlarının görüşü de göz önüne alınarak pratik staj değerlendirilmesi, staj yöneticisi tarafından yapılır.

(3) Staj sonu sınavına girebilir değerlendirmesi alan öğrenciye staj sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılır. Bu sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) alır. Staj sonu sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu %60 ve üzeridir. Stajını bir defa alan ve sınava girme hakkını elde eden öğrenci başarısız olduğu takdirde bu stajlarla ilgili tekrar sınav hakkını, kaldığı staj veya stajların herhangi bir staj sonu sınavında; en geç bir hafta önce Dekanlığa başvurmak koşuluyla kullanabilir. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci tüm stajlarını aldıktan sonra başarısız olduğu stajı tekrar eder. Tekrarda da başarısız olan öğrenci azami eğitim süresi içinde bu stajla ilgili her sınava girebilir.

(4) Dönem IV ve V’te aldığı son stajında tekrarda da başarısız olan öğrenciye, öğrencinin Dekanlığa yazılı talebi tarihini takiben onbeş gün içerisinde en fazla bir sınav hakkı verilir. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrenci ilgili stajına ait rutin staj sonu sınavlarına girer. Bulunduğu sınıfa ait tüm stajlarını başarı ile tamamlamış olan öğrenci bir üst döneme açılacak ilk stajdan başlayabilir.

Dönem VI

MADDE 31 – (1) Dönem VI (internlik dönemi) eğitim programının amacı; öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak ve hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını bu mesleği yalnız başına en iyi uygulayabilecek düzeye getirmektir.

(2) İnternlik dönemi oniki ay sürelidir ve belirlenen dilimler şeklinde devam eder. Bir dilimden yeterlik belgesi alamayan öğrenci o dilimin tümünü yıllık programın sonunda tekrarlar.

(3) Öğrenciler, eğitim gördükleri tüm kurum ve kuruluşların koşullarına uymak, her türlü sağlık hizmetlerini yapmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik aktivitelere katılmak ve bunları denetim altında bizzat yapmak zorundadır. Öğrenciler uygulanan program içinde her dilimde haftada en az bir nöbet tutarlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi hekimine karşı doğrudan sorumludurlar. Öğrencinin bu aktiviteleri eksiksiz yerine getirebilmesi için kendisine olanaklar dahilinde gerekli koşullar sağlanır.

(4) İnternliğin gerek görülen dilimleri, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile yurt içinde/yurt dışında tıp fakülteleri veya eğitim kuruluşlarında yapılabilir. Fakülte dışındaki eğitim süresi internlik dönemi eğitiminin toplam süresinin 1/4’ünü (üç ayı) geçemez. İnternlik dönemi eğitiminin, tanınan süreyi aşmamak koşuluyla, bir ya da birden fazla dilimini diğer bir tıp fakültesinde yapmak isteyen öğrencilerin isteği, eğitimin başlamasından iki ay önce dilekçe ile Dekanlığa başvurması, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve diğer tıp fakültesinin kabulü ile gerçekleştirilir.

(5) Yurt içindeki diğer tıp fakülteleri ile yabancı tıp fakülteleri intern dönemi öğrencileri, fakültesinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile eğitim dilimlerinden bir ya da birkaçını Fakültede yapabilirler. Fakültede internlikdönemi eğitimi yapmak isteyen diğer tıp fakültesi öğrencisinin, internlik eğitimi başlamadan bir ay önce fakültesinden alacağı resmi yazı ve dilekçesi ile Dekanlığa başvurması gerekir.

(6) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarındaki süreler ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(7) İnternlik dönemi eğitim programı dönem koordinatörlüğünce hazırlanır, Fakülte Kurulunda görüşülüp onaylandıktan sonra Dekan başkanlığında dönem koordinatörü ve yardımcısı ile yürütülür. Bu eğitimin dilimlerindeki uygulamalarından anabilim/bilim dalları başkanları sorumludur. Bölüm başkanları uygulamayı sürekli denetler. Anabilim/bilim dalları başkanları staj sonu bilgisini ölçmek amacıyla staj sonunda sınav uygulayabilir.

(8) Her öğrenciye bu dönemde, internlikteki tüm çalışmalarının kaydedileceği bir uygulama karnesi verilir. Öğrencinin klinik ve pratik çalışmalarını gösteren bu karne, öğrencinin eğitiminden sorumlu olan öğretim elemanlarınca doldurulur, anabilim/bilim dalı başkanlarınca onaylanır. İntern programının sonunda bu karnelerle birlikte ilgili anabilim/bilim dalı sorumlularınca düzenlenen yeterlik belgesi anabilim dalı başkanı tarafından onaylandıktan sonra Dekanlığa teslim edilir.

İnternlik dönemi eğitimi

MADDE 32 – (1) İnternlik döneminde eğitim;

a) Acil tıp diliminde bir ay,

b) Genel cerrahi diliminde bir ay,

c) Kadın hastalıkları ve doğum diliminde iki ay,

ç) İç hastalıkları diliminde iki ay (iki hafta kardiyolojide, iki hafta göğüs hastalıklarında),

d) Çocuk sağlığı ve hastalıkları diliminde iki ay,

e) Halk sağlığı diliminde iki ay,

f) Psikiyatri diliminde bir ay,

g) Seçmeli diliminde bir ay

olarak uygulanır.

(2) Halk sağlığı diliminde öğrenciler bir ay aile hekimliği birimlerinde eğitim görürler. Diğer bir aylık sürede ise toplum sağlığı merkezi, ana-çocuk sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri ve benzeri temel sağlık hizmetleri sunan diğer kurumlarda eğitimlerini sürdürürler.

(3) Bir aylık seçmeli dilim çalışması yapılacak anabilim/bilim dalları ile bu birimlere kabul koşulları, öğrencinin tercihi ve fakültenin olanakları göz önüne alınarak Dekanlıkça belirlenir. Öğrenciler tercih ettikleri seçmeli anabilim/bilim dalını seçmeli dilimde program başlamadan en az bir hafta önce dilekçe ile Dekanlığa bildirmek zorundadır.

(4) İntern döneminde program çalışmalarına devam zorunludur. Anabilim/bilim dalları başkanları devamı takiple yükümlü olup, devamında eksiklik olanlara eksik olan süreleri telafi ettirir.

(5) İntern dönemi öğrencileri her çalıştığı dilimde yapmış oldukları çalışmaları, uyguladıkları girişimleri ve izledikleri hastaların analizlerini kapsayan çalışma raporunu anabilim/bilim dalı başkanlığına son hafta içinde teslim ederler. Bu raporlar başarı belgesinin değerlendirilmesinde uygulama karnesi ile birlikte esas olarak alınır.

İnternlik dönemi başarı değerlendirmesi

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin anabilim/bilim dallarında başarılı sayılmaları için; anabilim dalı kurullarınca tespit edilip Dekanlıkça onaylanmış tüm koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu koşullara uyulup uyulmadığı anabilim dalı başkanlarınca kontrol edilir.

(2) Oniki aylık dönem içinde, dilimlerdeki her bir süreyi zamanında tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, zorunlu hallerden eksik kalan çalışmaları tamamlamak, görev yaptığı birimdeki uygulamalara gözetim altında bizzat katılmış olmak ve her dilimin süresi sonunda anabilim/bilim dalı başkanının onayladığı dilimin başarı ile tamamlandığını bildiren yeterlik belgesini almak şarttır. Başarısız olunan dilimlerde, bu dilimlerin normal süresinin yarısı kadar süreyle tekrar edilmesi gerekir. Bir dilimin %20’sine mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süreyle tekrarlar. Seçmeli dilimlerde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam süre devam ederler.

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Tıp doktorluğu öğretim düzeyi programının ilk iki sınıfının bütün derslerinde başarılı olup, ancak bu programın bütününü tamamlayamaz durumda bulunan öğrencilere; temel tıp bilimlerinde ön lisans diploması,internlik dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciye tıp doktoru diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.