Diller

User menu

Tıp Fakültesi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kayıt, eğitim-öğretim ve
sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kabulüne, kayıt işlemlerine, eğitim-
öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Baraj: İlgili ders kurulu teorik ve pratik, mazeret (telafi), yılsonu ve bütünleme sınavlarında; ayrı ayrı olmak üzere, her
anabilim dalının soru grubu, entegre oturum- panel-seminer-olgu sunumu-klinik yaklaşım soru grubu, klinik bilimler soru grubu ve
birleştirilmiş dersler soru grubunda sorulan soru sayılarının yarısını,
b) Baş koordinatör: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde hazırlanan ders programlarını (ders kurulları, klinik pratik
uygulama, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını ve benzeri) ve sınavlarını denetleyen, dönem koordinatörleri arasındaki
koordinasyonu sağlayan I ila VI’ncı dönemlerde yapılan tüm sınavlardan, doğrudan eğitimden sorumlu dekan yardımcısına karşı sorumlu
olan fakülte öğretim üyesini,
c) Baş koordinatör yardımcısı: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde baş koordinatöre karşı sorumlu ve çalışmalarında baş
koordinatöre yardımcı olan Fakülte öğretim üyesini,
ç) Birleştirilmiş dersler: I, II ve III’üncü dönemlerde yapılacak olan sınavlarda dönem koordinatörü tarafından, farklı
anabilim/bilim dallarına ait derslerin bazılarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan dersleri,
d) Dekan: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
e) Dekanlık: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
f) Ders kurulu: Tıp Fakültesi anabilim dalları tarafından dönem I, II ve III’üncü dönemlerde birden çok anabilim/bilim dalı
tarafından entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş ve bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde teorik eğitim ve pratik uygulamalar
bütününün oluşturduğu dersler grubunu,
g) Ders kurulu başkanı: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde, her ders kurulu için o kurulda görevli Fakülte öğretim
üyeleri arasından atanan ve dönem koordinatörü ile dönem koordinatör yardımcılarına karşı sorumlu olan öğretim üyesini,
ğ) Ders kurulu başkan yardımcısı: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde, her ders kurulu için o kurulda görevli olan Fakülte
öğretim üyeleri arasından atanan ve ders kurulu başkanına karşı sorumlu olan Fakülte öğretim üyelerini,
h) Dönem: Tıp Fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan 6 (altı) sınıf karşılığını,
ı) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde eğitim süreçlerini (ders kurulları, klinik pratik uygulama,
klinik, poliklinik eğitim öğretim programlarını ve benzeri) ve sınavlarını planlayan, düzenleyen, eksiksiz ve düzenli olarak yapılmasını
sağlayan ve baş koordinatöre karşı sorumlu olan Fakülte öğretim üyesini,
i) Dönem koordinatör yardımcısı: Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde, dönem koordinatörüne karşı sorumlu ve
çalışmalarında dönem koordinatörüne yardımcı olan Fakülte öğretim üyesini,
j) Fakülte: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini,
k) Fakülte Kurulu: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
l) Fakülte Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
m) Ham not: Bir sınavdan alınan ve herhangi bir baraj uygulaması yapılmamış notu,
n) İnternlik dönemi (VI’ncı sınıf): VI’ncı sınıftaki klinik, ameliyathane, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan on iki aylık
dönemi,
o) Klinik pratik uygulama: Yükseköğretim Kurulu ilkelerine uygun olarak saptanan bir süre ile IV, V ve VI’ncı dönemlerde
bulunan, anabilim/bilim dallarınca ders, seminer ve uygulamalı (klinik, ameliyathane, poliklinik) olarak verilen çalışmaları,
ö) Klinik pratik uygulama sorumlusu: Eğitim verilen pratik uygulamalarda öğrencilerin pratik uygulama programlarından, pratik
uygulama eğitiminin işleyişinden ve pratik uygulama sınavlarından sorumlu olan klinik pratik uygulamanın yapıldığı anabilim dalı
başkanı veya onun görevlendirdiği anabilim dalında görevli, eğitim açısından dönem koordinatörlerine ve koordinatör yardımcılarına
karşı sorumlu Fakülte öğretim üyesini,
p) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonu
için Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri ve
dönem koordinatör yardımcılarından oluşan kurulu,
r) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve
koordinasyonu için mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları,
dönem koordinatörleri, dönem koordinatör yardımcıları, Ölçme-Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Başkanı, Mesleki
Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu Başkanı, Bilimsel Araştırma Eğitimi Komisyonu Başkanı, İletişim Becerileri Komisyonu Başkanı, Tıp

Eğitimi Öz Değerlendirme Kurulu Koordinatörü, Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatörü, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu
Başkanı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü ve Fakülte öğrenci temsilcisinden oluşan kurulu,
s) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Mezuniyet öncesi eğitimde objektif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirleyen,
geliştiren, aynı zamanda öğretim üyelerine verilecek eğitici eğitimi kurslarını düzenleyen komisyonu,
ş) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,
t) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,
u) Üniversite: Fırat Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim şekli
MADDE 5 – (1) Fakültede her biri bir ders yılını kapsayan, yıl geçme esasına dayanan ve altı dönemden oluşan bir eğitim ve
öğretim programı uygulanır.
Eğitime başlama
MADDE 6 – (1) I’inci dönemde eğitim, Üniversitenin akademik takvimine göre eğitime başlanmasıyla birlikte başlar. Diğer
dönemlerin eğitim başlangıç tarihleri Fakülte Kurulunca belirlenir. Hazırlanan akademik takvim Senato tarafından onaylandıktan sonra
uygulanır.
Eğitim sistemi
MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; I’inci dönemden başlamak üzere, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon
esasına göre düzenlenmiş olan entegre sistemle yürütülür. Ders programları I, II ve III’üncü dönemlerde ders kurulları; IV, V ve VI’ncı
dönemlerde ise klinik pratik uygulamalar şeklinde uygulanır. I, II ve III’üncü dönemlerde, ön şartsız dersler hariç, bir yıl bütündür ve tek
ders olarak kabul edilir. IV, V ve VI’ncı dönemlerde ise her klinik pratik uygulama bir derstir. Tüm dönemlerde öğrencinin, bir üst
döneme devam edebilmesi için bulunduğu dönemin tüm ders (ortak zorunlu dersler dışında) ve klinik pratik uygulamalarından başarılı
olması zorunludur.
Eğitim koordinasyonu
MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretimin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı doğrultusunda yürütülmesi Mezuniyet Öncesi Eğitim
Komisyonu tarafından sağlanır.
(2) Eğitim-öğretimin koordinasyon içinde yürütülmesi Koordinatörler Kurulu tarafından sağlanır.
(3) Dönem koordinatörleri ve yardımcıları ile ders kurulu başkan ve yardımcıları, eğitim-öğretimin koordinasyonunun
sağlanmasında baş koordinatöre karşı sorumludurlar.
Öğrenci kabul-kayıt şartları
MADDE 9 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Kayıt için
istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır.
(2) Fakültede kayıt yenileme süresi Üniversite akademik takviminde belirlenen süreler içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde
kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine
Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.
(3) Herhangi bir nedenle kayıt yenilemeyen ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan öğrenim süreleri doğrultusunda
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenci, o
dönemdeki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Öğrenci statüsü
MADDE 10 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakülteye dinleyici öğrenci kabul edilmez.
Eğitim süresi
MADDE 11 – (1) Fakültenin normal eğitim süresi altı yıl olup azami öğrenim süresi dokuz yıldır. Ancak öğrencinin Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti bulunması halinde bu süreler aşılabilir. Yükseköğretim kurumundan
uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilir ancak, bu süreler azami öğrenim süresinin
hesabında dikkate alınır.
(2) Eğitimini azami sürede tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi
hükümleri uygulanır.
(3) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin eğitim sürelerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Öğretim dili
MADDE 12 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.
Eğitim-öğretime devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Fakültede teorik ve pratik dersler (laboratuvar, klinik ve saha çalışmaları ve benzeri) ile klinik pratik
uygulamalara devam zorunludur.
(2) Ders, ders kurulu veya klinik pratik uygulama sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine; pratik dersler ile
klinik pratik uygulamaların ise en az %80’ine devam etmek gerekir. Ders kurulundaki teorik derslerin %30, pratik dersler ile klinik pratik
uygulamaların %20 devamsızlık sınırını geçen öğrenci o ders kurulu, pratik ders veya klinik pratik uygulama sınavına giremez. Ayrıca
bir ders kurulundaki herhangi bir anabilim/bilim dalı uygulamasının %20’sinden fazlasına katılamayan öğrenci ders kurulundaki o
anabilim/bilim dalının teorik sınavına, bir yıl içinde toplam teorik ders saatlerinin %30’dan fazlasına girmeyen öğrenci ise yılsonu
sınavına giremez ve devamsızlıktan sınıfta kalır. Öğrenci, o dönemi veya klinik pratik uygulamayı tekrarlamak zorundadır. Devamsızlık
saatleri hesaplanırken ortaya çıkabilecek ondalık sayılar (sayı değerine bakılmaksızın) bir üst tam sayıya yuvarlatılır.
(3) Devam durumları yapılacak yoklamalarla belirlenir. Devamsızlıklar her ders kurulu ve tüm yıl için değerlendirilir.

(4) Öğrencinin herhangi bir nedenle Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen devamsızlık süresi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.
(5) I, II ve III’üncü dönemlerde, eğitim-öğretimine tüm kurullarda devam edip yılsonu sınavı veya bütünleme sınavları sonucu
dönem tekrarına kalan öğrenciler açısından, tekrar edecekleri dönem için pratik ve teorik derslere devam zorunluluğu aranmaz. Ancak,
öğrenci bahse konu döneme ilişkin belirlenen sınav takvimine uymak zorundadır.
Mazeretler
MADDE 14 – (1) Mazeretler; öğrencinin sağlık sorunu, tutukluluğu, birinci derece akrabasının vefatı, doğal afet ve Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer haklı ve geçerli nedenlerdir.
(2) Öğrencilerin, belgelendirmeleri şartıyla mazeretlerinin kabulüne veya reddine Fakülte Yönetim Kurulunca veya Üniversite
Yönetim Kurulunca karar verilir.
(3) Öğrencinin sağlık sorununa bağlı olarak sınavları ile ilgili mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kuruluşlarından
alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Fakülte Yönetim Kurulunca
raporu kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde devamsız sayılır; derslere girse bile bu durum devamlılıktan sayılmaz ve
sınavlara giremez. Dersin devam koşulunu sağlayan öğrencinin raporlu bulunduğu sürede giremediği sınavlar varsa kendisine mazeret
sınavı hakkı verilir. Ancak toplam devamsızlık süresi kurul veya klinik pratik uygulama teorik derslerinin %30’unu, pratik derslerin
%20’sini geçerse öğrenci devamsız sayılır ve sınavlara giremez. Klinik pratik uygulamalarda ise klinik pratik uygulamanın tekrarı
gerekir.
(4) Milli takım karşılaşmalarında milli takımlarda, yıllık üniversitelerarası spor karşılaşmalarında ve Üniversite takımlarında yer
alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak zorunda olmaları nedeniyle kendilerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir.
Öğrencilerin mazeretli izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri ders veya dersler varsa bu derslerden mazeret sınavına
alınırlar. Ancak toplam devamsızlık süresi kurul veya klinik pratik uygulama teorik derslerinin %30’unu, pratik derslerin %20’sini
geçerse öğrenci devamsız sayılır ve sınavlara giremez. Öğrenci IV, V ve VI’ncı dönemlerde ise devam etmediği süreyi anabilim dalının
göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde klinik pratik uygulamayı tekrarlar.
(5) Mazeretlere ilişkin başvuruların, belgeleriyle birlikte mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde Dekanlığa
yapılması gerekir. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen raporlar işleme
konulmaz.
(6) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul veya reddedebilir.
İzinler
MADDE 15 – (1) İzinler, öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçici bir süre için kayıtlı oldukları döneme ait
eğitimlerine ara vermeleridir. İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen süreler dışında, öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere en fazla
bir yıla kadar izin verilebilir. İzin için başvurunun, öngörülmeyen ve zorunlu haller dışında, akademik yıl başlamadan önce yapılması
gerekir. İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato tarafından kabul edilebilecek diğer haller dışında öğrencinin her türlü izin isteğinin
kabulüne veya reddine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.
Başka üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 16 – (1) Başka bir üniversitenin tıp fakültesinden yatay geçişler; Fakültede kontenjan bulunması halinde bu Yönetmelik
ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlarla ilgili esaslar
MADDE 17 – (1) Fakülte öğrencilerine yönelik olarak eğitim-öğretim amaç ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi
için sınav, ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır.
(2) I, II ve III’üncü dönemlerde ders kurulu sınavları ve yılsonu ve bütünleme sınavları pratik ve/veya yazılı olarak yapılabilir.
Mazeret sınavları ve her tür pratik sınavlar ise sözlü, yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir.
(3) Öğretim üyesi ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler sırasında bazı öğrencileri veya tüm sınıfı
pratik sınavına alabilir. Öğrencinin bu pratik sınavdan almış olduğu not, o öğrencinin ilgili kurul veya klinik pratik uygulama için pratik
notu olarak kabul edilir.
(4) Yılsonu sınavları bir veya birden fazla gün ve oturumda yapılabilir.
(5) Teorik yazılı sınavlar; açık uçlu sorulu (klasik sınav), klasik teorik veya çoktan seçmeli test ve benzeri şekillerde yapılabilir.
Pratik sınavlar ise sözlü, yapılandırılmış sözlü, teorik yazılı veya hem sözlü hem de teorik yazılı olarak yapılabilir.
(6) Fakültenin tüm dönemlerinde her türlü not değerlendirmesi; 100 tam puan üzerinden yapılır.
(7) I, II ve III’üncü dönemlerde yapılan kurul sınavlarında alınan ondalık puanlar tam sayıya yuvarlatılmaz. Kurul notu ondalık
sayıyı da içerecek şekilde kabul edilir. Yılsonunda tüm kurullardan alınan puanlar (ondalık yüzdeleri ile birlikte) toplanarak kurul
sayısına bölünür ve yılsonu kurul ortalaması bulunur. Yılsonu kurul ortalaması tam sayıya yuvarlatılmaz, aynen kabul edilir. Kurul
sınavları dışındaki tüm sınavlarda ve IV ve V’inci dönemlerin sınavlarında, sınav notu hesaplanırken ortaya çıkabilecek ondalık puanlar
tam sayıya yuvarlatılarak hesaplanır. Ondalıklı sayı 0.50’den büyük veya eşit ise bir üst tam sayıya, 0.50’den küçük ise bir alt tam sayıya
yuvarlatılır.
Ders kurulu sonu sınavları
MADDE 18 – (1) Her ders kurulundan sonra pratik ve/veya teorik sınavlardan oluşan bir ders kurulu sonu sınavı yapılır. Bu
sınavda ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalından teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre dönem koordinatörlüğü tarafından
belirlenen sayıda soru sorulur.
(2) Her ders kurulunun içindeki dersler ya da birleştirilmiş derslerin teorik ve pratik değerlendirmesinde %50 barajı uygulanır.
(3) Ders kurulu notu, ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dallarından alınan toplam ham puandan, her ders ya da birleştirilmiş
dersler için %50’nin altında olan puanlar çıkarılarak hesaplanır. Öğrencinin sınava girmiş olması koşuluyla ders kurulu teorik sınavı notu
sıfır (0)’dan düşük olamaz.

(4) Ders kurulunda bir anabilim/bilim dalının pratik sınavına giremeyen öğrenci o anabilim/bilim dalının teorik sorularını
cevaplayamaz. Ders kurulundaki o anabilim/bilim dalı notu, sıfır (0) puan alınmış olarak kabul edilir ve o anabilim/bilim dalı teorik
notunun %50’si oranında ders kurulu toplam notundan düşülür.
(5) Devam koşullarını yerine getirdiği halde bir ders kurulunun teorik sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır (0)
puan alır.
(6) Her ders kurulu sonunda mazereti, ilgili anabilim/bilim dalınca kabul edilen öğrenciye pratik telafisi açılır.
(7) Ders kurulu teorik sınavı ile pratik sınavı aynı oturumda yapılabilir. Bu sınavların süresi anabilim dalları tarafından belirlenir
ve bu anabilim dallarından öğretim elemanları sınav görevlisi olarak sınav salonunda hazır bulunur.
Mazeret sınavı
MADDE 19 – (1) Ders kurullarına ve klinik pratik uygulamalara devam etmiş olup Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen
haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılır ve ilgili öğrenciler bu sınava girer.
(2) Yılsonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınavı açılmaz.
(3) Ders kurullarının mazeret sınavları yılsonu sınavından önce yapılır ve bu sınavların değerlendirilmesinde 18 inci madde
hükümleri uygulanır.
Yılsonu sınavı ve başarı notu
MADDE 20 – (1) Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam ile ilgili bütün koşulları yerine getirmesi zorunludur.
(2) Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler son ders kurulu sınavının bitiminden sonra tüm ders kurullarını kapsayacak yılsonu
sınavına alınırlar. Bu sınavın yapılmasında ve yılsonu sınav notunun hesaplanmasında 18 inci madde hükümleri uygulanır.
(3) I, II ve III’üncü dönemlerde yılsonu ve bütünleme sınavları soru dağılımı; teorik, pratik (tıbbi beceri) ve PDÖ ders saati
ağırlıklarına göre dönem koordinatörlüğü tarafından hesaplanır. Bu sınavlardan alınan notların toplanmasıyla yılsonu başarı notu elde
edilir.
(4) Her dönemde ders kurulları not ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler; devam koşulunu yerine getirmek, tüm ders kurullarını
almak, sınavlarına (pratik ve teorik olmak üzere) girmek ve her bir ders kurulu sonu notu en az 50 olmak koşuluyla yazılı olarak
başvurmaları halinde yılsonu sınavına girmeden başarılı olarak kabul edilir. İlgili eğitim-öğretim dönemindeki ders kurulları notları
toplanarak ortalamaları alınır ve bu not başarı notu olarak öğrencilerin dosyalarına işlenir.
(5) Her dönemde ders kurulları not ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler başarı notlarını yükseltmek amacıyla yılsonu ve
bütünleme sınavına girebilirler. Bu öğrencilerin başarı notları girdikleri yılsonu veya bütünleme sınavından aldıkları not esas alınarak
yeniden hesaplanır.
(6) Yılsonu sınavına giren, dördüncü fıkra hükmünden faydalanamayan öğrenciler için başarı notu 60 puan ve üzeridir. Başarı
notunun hesaplanması için yılsonu sınavlarında en az 50 puan almak gerekir. Yıl içi ders kurulları not ortalamasının %60’ı ile yılsonu
sınav notunun %40’ının toplamları yılsonu başarı notunu oluşturur.
Bütünleme sınavı ve başarı notu
MADDE 21 – (1) Yılsonu başarı notu 60 puanın altında olan öğrenciler yıl sonu bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı
başarı notunun hesaplanması, 18 inci ve 20 nci madde hükümlerine göre yapılır.
(2) Bütünleme sınavı başarı notu 60 puanın altında olan öğrenciler o yılı tekrar ederler.
Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar
MADDE 22 – (1) Sınav sonuçları, ilan edilmek üzere ilk üç dönem için dönem koordinatörü; IV ve V’inci dönemler için ise
anabilim dalı başkanı tarafından sınavı izleyen en geç 3 işgünü içerisinde Dekanlığa teslim edilir. Sınavla ilgili ihtilaf söz konusu ise bu
süreler aynı oranda uzatılır.
(2) Sınav sonuçları Dekanın onayı ile sınav tarihinden itibaren en geç 7 işgünü içerisinde ilan edilir. Sınavla ilgili ihtilaf söz
konusu ise bu süreler aynı oranda uzatılır.
(3) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanını izleyen en çok 5 işgünü içerisinde, sınav evrakının maddi hata yönünden incelenmesini
Dekanlığa yapacakları yazılı başvuru ile isteyebilirler.
(4) Sınav kâğıtlarında ve öğretim elemanlarının not takdirinde maddi hata dışında değişiklik yapılamaz. Maddi hataya ilişkin
düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
(5) Sınav sonuçlarına itirazların yapılan başvurudan itibaren 15 işgünü içerisinde ilgili dönem koordinatörü veya klinik pratik
uygulama sorumlusu tarafından sonuçlandırılması ve aynı süre içerisinde ilan edilmesi gerekir. İhtilaflı durumlarda Ölçme ve
Değerlendirme Komisyonu ve/veya başka yükseköğretim kurumlarından görüş alınabilir. Bu durumda belirtilen süreler göz önüne
alınmaz ve ilgili kurul veya kurumlardan cevap geldiği tarihten itibaren 15 işgünü içerisinde itirazlar sonuçlandırılır.
(6) Bu Yönetmelikte belirtilen itiraz süreleri dışında yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
Ortak zorunlu dersler
MADDE 23 – (1) Fakültede, Üniversite yetkili birimlerince belirlenen süre içinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve
yabancı dil dersleri ortak zorunlu ders olarak verilir.
(2) Ortak zorunlu dersler ve bu derslerin sınavları Üniversite tarafından belirlenen şekilde ve zamanda yapılır. Bu derslere ilişkin
başarı notu 60 puan ve üzeridir. Ancak öğrenciler III’üncü dönemin sonuna kadar ortak zorunlu derslerden açılan sınavlara girerek
başarılı olamadıkları takdirde IV’üncü döneme geçemezler. Zorunlu olmayan seçmeli dersler kredisiz olarak isteyen öğrenciler tarafından
alınabilir.
Kredi
MADDE 24 – (1) Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendirilmesi, kredi üzerinden yapılır. Kredi,
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden
kazanımları ile belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetleri kapsayan çalışma saatleri de
göz önünde bulundurularak belirlenir. Her bir eğitim-öğretim yılı için asgari kredi 60’tır. Diploma için gerekli olan asgari ders kredisi
toplamı 360 kredidir.
Not değerlendirme
MADDE 25 – (1) Öğrenciye verilecek ders notlarına ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:
a)

Harfler Notlar Derecesi
A 85-100 Pekiyi
B 70-84 İyi
C 60-69 Orta
F 0-59 Geçmez
E Eksik
T Geçmez
Z Devamsız (Değişik: 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete)
b) F (Geçmez) notu: Yılsonu genel sınavına girme hakkı almış olduğu halde, herhangi bir nedenle sınava girmeyen, yılsonu genel
sınavında 60’tan az not alan veya başarı notu 60’ın altında kalan bütünleme sınavına girecek öğrenciye verilir.
c) E (Eksik) notu: Ödev veya çalışması eksik demektir. Öğrenimin ağırlığı ders dışı çalışma veya uygulamaya dayalı olan dersler
için verilir. Öğrenci bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar eksiğini tamamlamak zorundadır. Eksiğini tamamlamayan öğrenciye
(T) notu verilir. Verilen sürede eksiğini tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar.
ç) T (Geçmez) notu: Girdiği bütünleme sınavında başarı sağlamayan ve dersi tekrar etmesi gereken öğrenciye verilir.
d) Z (Devamsız) notu: Devamsızlık nedeni ile yılsonu genel sınavına giremeyecek ve dersi tekrar edecek öğrenciye verilir.
(2) Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler, mazeretlerine bakılmaksızın başarısız sayılırlar.
Ağırlıklı ortalama ve mezuniyet derecesi
MADDE 26 – (1) Mezuniyet başarı derecesi, mezun olan öğrencinin okuduğu bütün derslerin sınav başarı notlarının ağırlıklı
ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklı ortalama, bütün dersler veya ayrı ders niteliğindeki uygulamaların her birinden elde edilen ders
başarı notu ile kredi saati sayısının çarpılmasından elde edilecek sayılar toplamının, kredi saatleri sayıları toplamına bölünmesi
sonucunda ortaya çıkacak değerdir. Öğrencinin mezuniyet derecesi, öğretiminin tümü için hesaplanan ağırlıklı ortalama ile belirlenir.
Mezunlar arası derecelendirmede puan eşitliği halinde doğrudan sınıf geçenlere öncelik tanınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

IV, V ve VI’ncı Dönemlere ve Diplomalara İlişkin Esaslar

IV ve V’inci dönemler
MADDE 27 – (1) IV ve V’inci dönemlerde her bir klinik pratik uygulama, bir ders olarak kabul edilir. Her bir klinik pratik
uygulamada; klinik pratik uygulama süresinin işgünü olarak %20’sinden fazlasına devamsızlık yapan öğrenci klinik pratik uygulama
sonu sınavına alınmaz ve klinik pratik uygulamayı tekrarlar. IV ve V’inci dönem öğrencileri, bu dönemler dahilindeki eğitimlerinin bir
bölümünü Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışı tıp fakülteleri ve eğitim
kuruluşlarında yapabilirler. Fakülte dışındaki eğitim süresi toplam eğitim süresinin 1/3’ünü aşamaz.
(2) Klinik pratik uygulama döneminde öğrencilerin klinik pratik uygulama değerlendirmesi, klinik pratik uygulama sorumlusu
tarafından öğrencilerin, klinik pratik uygulamaya devamı, hastalara ilgisi, ders, toplantı ve seminerlere katkısı, hasta ve yakınları ile
ilişkisi göz önüne alınarak yapılır.
(3) Klinik pratik uygulama sonu sınavına girebileceği değerlendirilen öğrenciye klinik pratik uygulama sonunda yazılı ve/veya
sözlü sınav yapılır. Bu sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) puan alır. Klinik pratik uygulama sonu sınavları 100 puan üzerinden
değerlendirilir. Başarı notu 60 puan ve üzeridir. Klinik pratik uygulamasını bir defa alan ve sınava girme hakkını elde eden öğrenci
başarısız olduğu takdirde bu klinik pratik uygulamalarla ilgili tekrar sınav hakkını herhangi bir klinik pratik uygulama sonu sınavında; en
geç bir hafta önce Dekanlığa başvurmak koşuluyla kullanabilir.
(4) Klinik pratik uygulama sınavında başarılı olamayan ve ara bütünleme sınavına girmeyen öğrenci, eğitim programındaki diğer
klinik pratik uygulamalarına devam eder ve yıl sonu bütünleme sınav tarihlerinde başarısız olduğu klinik pratik uygulama/uygulamaların
bütünleme sınavına/sınavlarına girer. Yıl sonu bütünleme sınavı, son klinik pratik uygulama sınavından en az yedi gün sonra yapılabilir.
(5) Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci tüm klinik pratik uygulamalarını aldıktan sonra başarısız olduğu klinik pratik
uygulamayı tekrar eder. Tekrarda da başarısız olan öğrenci azami eğitim süresi içinde bu klinik pratik uygulamayla ilgili her sınava
girebilir.
(6) IV ve V’inci dönemlerde aldığı son klinik pratik uygulamasında tekrarda da başarısız olan öğrenciye, öğrencinin Dekanlığa
yazılı talebini takip eden 15 gün içerisinde en fazla bir sınav hakkı verilir. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrenci,
ilgili klinik pratik uygulamaya ait klinik pratik uygulama sonu sınavlarına girer.
(7) Klinik pratik uygulamaya devam eden, ancak sınava katılamayan ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilen
öğrenciye ek bir sınav hakkı verilir. Öğrenci bu ek sınava, uygun olan diğer sınav tarihlerinde veya bütünleme sınav tarihinde girebilir.
Eğer klinik pratik uygulama takvimi bu sınav tarihlerine uymuyorsa öğrenci için ayrı sınav yapılır. Mazeret sınavında başarısız olan
öğrenciye bütünleme sınavı hakkı tanınır.
(8) Bulunduğu sınıfa ait tüm klinik pratik uygulamalarını başarı ile tamamlamış olan öğrenci, bir üst döneme açılacak ilk klinik
pratik uygulamadan başlayabilir.
VI’ncı döneme ilişkin esaslar
MADDE 28 – (1) VI’ncı dönem (internlik dönemi) eğitim programının amacı, öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve
pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını
bu mesleği yalnız başına en iyi uygulayabilecek düzeye getirmektir.
(2) İnternlik dönemi on iki ay sürelidir ve belirlenen dilimler şeklinde devam eder. Bir dilimden yeterlik belgesi alamayan
öğrenci o dilimin tümünü yıllık programın sonunda tekrarlar.
(3) Öğrenciler, eğitim gördükleri tüm kurum ve kuruluşların koşullarına uymak, her türlü sağlık hizmetlerini yapmak, ameliyat,
laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik aktivitelere katılmak ve bunları denetim altında bizzat
yapmak zorundadır. Öğrenciler uygulanan program içinde her dilimde haftada en az bir nöbet tutarlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi
hekimine karşı doğrudan sorumludurlar. Öğrencinin bu aktiviteleri eksiksiz yerine getirebilmesi için kendisine olanaklar dâhilinde
gerekli koşullar sağlanır.

(4) İnternliğin gerek görülen dilimleri, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile yurt içinde/yurt dışında tıp fakülteleri veya eğitim
kuruluşlarında yapılabilir. Fakülte dışındaki eğitim süresi internlik dönemi eğitiminin toplam süresinin 1/4’ünü (üç ayı) geçemez.
İnternlik dönemi eğitiminin, tanınan süreyi aşmamak koşuluyla, bir ya da birden fazla dilimini diğer bir tıp fakültesinde yapmak isteyen
öğrencilerin isteği, eğitimin başlamasından iki ay önce dilekçe ile Dekanlığa başvurması, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve
öğrencinin eğitim görmek istediği tıp fakültesinin veya eğitim kuruluşlarının kabulü ile gerçekleştirilir.
(5) Yurt içindeki diğer tıp fakülteleri ile yabancı tıp fakülteleri intern dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim
Kurulunun kararı ile eğitim dilimlerinden bir ya da birkaçını Fakültede yapabilirler. Fakültede internlik dönemi eğitimi görmek isteyen
ilgili tıp fakültesi öğrencisinin, internlik eğitimi başlamadan bir ay önce fakültesinden alacağı resmi yazı ve dilekçesi ile Dekanlığa
başvurması gerekir.
(6) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarındaki süreler ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(7) İnternlik dönemi eğitim programı ilgili anabilim dalı kurulunun görüşleri alındıktan sonra dönem koordinatörlüğünce
hazırlanır ve Fakülte Kurulunda görüşülüp onaylandıktan sonra Dekan başkanlığında dönem koordinatörü ve yardımcısı ile yürütülür. Bu
eğitimin dilimlerindeki uygulamalardan anabilim/bilim dalları başkanları sorumludur. Bölüm başkanları uygulamayı sürekli denetler.
Anabilim/bilim dalları başkanları klinik pratik uygulama sonu bilgisini ölçmek amacıyla klinik pratik uygulama sonunda sınav
uygulayabilir.
(8) Her öğrenciye bu dönemde, internlikteki tüm çalışmalarının kaydedileceği bir uygulama karnesi verilir. Öğrencinin klinik ve
pratik çalışmalarını gösteren bu karne, öğrencinin eğitiminden sorumlu olan öğretim elemanlarınca doldurulur, anabilim/bilim dalı
başkanlarınca onaylanır. Uygulama karnesinde, internin tek tek bütün öğrenim hedeflerinde yeterlik kazanıp kazanmadığı ve genel sonuç
olarak anabilim dalındaki eğitiminde başarılı olup olmadığı belirtilir. İntern programının sonunda bu karnelerle birlikte ilgili
anabilim/bilim dalı sorumlularınca düzenlenen yeterlik belgesi anabilim dalı başkanı tarafından onaylandıktan sonra 5 (beş) işgünü
içinde Dekanlığa teslim edilir.
(9) İnternlik süresinin bir kısmını başka bir tıp fakültesi veya eğitim kuruluşlarında yapan öğrencinin uygulama karnesi eğitim
aldığı kurum yetkilisi tarafından doldurulur ve eğitimden sorumlu dekan yardımcısı tarafından onaylanır.
(10) İntern öğrenci eğitim programı boyunca ilgili anabilim dalı başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi nezaretinde en
az bir genel seminer anlatır ve bu açıdan Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir. Yetersiz olduğu takdirde seminer tekrar edilir.
İnternlik dönemi eğitimi
MADDE 29 – (1) İnternlik döneminde eğitim;
a) Acil Tıp diliminde iki ay,
b) Genel Cerrahi diliminde bir ay,
c) Kadın Hastalıkları ve Doğum diliminde iki ay,
ç) İç Hastalıkları diliminde bir ay,
d) Kardiyoloji diliminde iki hafta,
e) Göğüs Hastalıkları diliminde iki hafta,
f) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları diliminde iki ay,
g) Halk Sağlığı diliminde bir ay,
ğ) Aile Hekimliği diliminde bir ay,
h) Psikiyatri diliminde bir ay,
olarak uygulanır.
(2) Aile hekimliği diliminde öğrenciler aile hekimliği birimlerinde eğitim görürler. Halk sağlığı diliminde ise toplum sağlığı
merkezi, ana-çocuk sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri ve benzeri temel sağlık hizmetleri sunan diğer kurumlarda eğitimlerini
sürdürürler.
(3) İnternlik döneminde program çalışmalarına devam zorunludur. Anabilim/bilim dalları başkanları devamı takiple yükümlü
olup devamsızlık ya da benzeri nedenlerle yeterli olmayanlar yetersiz kabul edilir ve klinik pratik uygulama tekrarı internlik süresi
sonunda yaptırılır.
(4) İnternlik dönemi öğrencileri her çalıştıkları dilimde yapmış oldukları çalışmaları, uyguladıkları girişimleri ve izledikleri
hastaların analizlerini kapsayan çalışma raporunu anabilim/bilim dalı başkanlığına son hafta içinde teslim ederler. Bu raporlar başarı
belgesinin değerlendirilmesinde uygulama karnesi ile birlikte esas olarak alınır.
İnternlik dönemi başarı değerlendirmesi
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin anabilim/bilim dallarında başarılı sayılmaları için anabilim dalı kurullarınca tespit edilip
Dekanlıkça onaylanmış tüm koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu koşullara uyulup uyulmadığı anabilim dalı başkanlarınca
kontrol edilir.
(2) On iki aylık dönem içinde, dilimlerdeki her bir süreyi zamanında tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış
olmak, zorunlu hallerden eksik kalan çalışmaları tamamlamak, görev yaptığı birimdeki uygulamalara gözetim altında bizzat katılmış
olmak ve her dilimin süresi sonunda anabilim/bilim dalı başkanının onayladığı dilimin başarı ile tamamlandığını bildiren yeterlik
belgesini almak şarttır. Başarısız olunan dilimlerin, bu dilimlerin normal süresinin yarısı kadar süreyle tekrar edilmesi gerekir. Bir
dilimin %20’sine mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süreyle tekrarlar.
Diplomalar
MADDE 31 – (1) Tıp doktorluğu öğretim düzeyi programının ilk iki sınıfının bütün derslerinden başarılı olmakla beraber bu
programın bütününü tamamlayamayan öğrencilere; temel tıp bilimlerinde ön lisans diploması, internlik dönemi de dâhil tüm dönemleri
başarı ile tamamlayan öğrenciye tıp doktoru diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 32 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine, kayıtlı olduğu bölüme
ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.
(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 27/10/2013 tarihli ve 28804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yayımlama Tarihi : (02 Aralık 2019 tarih ve 30966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)