Diller

User menu

2011 Yönetmeliği

rsm_3.jpg

          Fırat Üniversitesinden:                  

Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Amaç

          Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı;  Fırat Üniversitesindeki lisans ve önlisans eğitim birimlerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir.

          Kapsam

          MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı dışındaki fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim- öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.[1]

          Dayanak

          Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

          Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

          Üniversite     : Fırat Üniversitesini,

          Senato           : Fırat Üniversitesi Senatosunu,

          Öğrenci İşleri    : Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesini,

          Birim                 : İlgili fakülteyi, enstitüyü, yüksekokulu, konservatuarı, bölümü, anabilim dalını ve programını,

          Güz Yarıyılı  : Birinci yarıyılı,

          Bahar Yarıyılı   : İkinci yarıyılı,

          Genel Sınav  : Yıl / yarıyıl sonu sınavını,

          Ara Sınav      : Yarıyıl içi sınavını

          ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt - Kabul İşlemleri

          Kayıt ve Kabul

          Madde 5 — Üniversitenin öğretim birimlerine öğrenci kabulü, ÖSYM yolu ile ve gerekli birimlerde Rektörlükçe düzenlenecek özel yetenek sınavına dayanılarak yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan ve başka bir öğretim kurumunda veya Üniversitenin başka bir biriminde kayıtlı olmayan öğrenciler, ÖSYM’nce belirlenen ve ilan edilen günlerde kayıtlarını yaptırırlar. Zamanında bizzat başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenciler,  bu hakkını kaybeder.

          Nakil ve İntibak

          Madde 6 — Fırat Üniversitesi içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından Fırat Üniversitesi fakülte veya yüksekokullarına yapılacak her türlü yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik"; dikey geçişler ise, 19/02/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür. Yatay ve dikey geçişler, fakülte ve yüksekokul kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri, ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

          İkinci öğretimde yatay geçişler, 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı "Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun"  hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır.

          Üniversiteye kaydı yapılan öğrencilerden daha önce bir yükseköğretim kurumunda okumuş olanların, hangi derslerden muaf sayılacaklarına, eşdeğerlik şartını göz önünde bulundurarak, ilgili yönetim kurulu karar verir.

          Kayıt Yenileme

          Madde 7 — Üniversitenin öğretim birimleri, normal öğretim süresi içinde öğretimin tamamlanabilmesi için gerekli derslerin, yarıyıl veya yıllara göre dağılımını gösteren öğretim programlarını ilan eder.

          Öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda belirli ders veya derslerin başarılması ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesinde ön şart olan ders veya dersler, ilgili bölümlerin görüşleri alınıp, fakülte veya yüksekokul kurullarınca tespit edildikten ve Senatoca onaylandıktan sonra ilan edilir ve yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

          Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde harcını yatırıp, derslere yazılmak suretiyle kaydını yenilemek zorundadır. Ders kayıt işlemleri, öğrencilere internet ortamında duyurulur. Öğrenciler derslere kayıtlarını, Üniversite Senatosunun tespit ettiği esaslar ve Rektörlük tarafından belirlenen usullere göre, bilgisayar ortamında interaktif olarak yenilerler. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kaydın son şekli, danışman öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içerisinde onaylanır.

          Öğrenci, kayıt sırasında, kayıt olduğu yarıyıl dersleri ile tekrarlamak zorunda olduğu derslerden olmak ve haftada 40 (kırk) saatlik üst sınırı aşmamak şartı ile programındaki derslerden almak istediklerini seçer. Bu seçimde, önceki yarıyıllarda devamsız ve başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı derslere öncelik vermesi zorunludur. Ancak, öğrencinin ilk defa aldığı derslerle, tekrarlama durumunda olup devam zorunluluğu bulunan ve devam etmek istediği derslerin haftalık saatlerinin, kısmen de olsa çakışmaması gerekir. Haftada 40 (kırk) saatlik üst sınıra, öğrencinin daha önce alıp sınavlarda başarısız olduğu ve tekrarı sırasında devam zorunluluğu aranmayan dersler de dahildir.

          Kayıt yenileme süresi bir hafta olup, ilgili yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine; ilgili birimin yönetim kurulu, yarıyılın başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verir. Yönetim kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Birinci öğretimde, katkı payını akademik takvimde belirtilen sürede ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Katkı payı borcu olan öğrenci bu borcunu, yasal faizi ile birlikte ödedikten sonra kaydı yenilenir. Öğrenci, kayıt yaptırmamış olduğu yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, genel ve bütünleme sınavlarına giremez; kayıt yaptırmamış olduğu yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır. 4

          İkinci öğretimde, öğrenim ücretinin ikinci taksitini bir aylık ek süre içinde yasal faizi ile birlikte ödemeyen öğrencilerin, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.4

          Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere, Rektörlük tarafından en çok bir yıl süre ile geçerli bir kimlik kartı verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

          Eğitim ve Öğretim Süresi

          Madde 8 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin 4111 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasına göre öğrenci; iki yıllık ön lisansı dört, dört yıllık lisansı yedi, beş yıllık programları sekiz, altı yıllık programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler içinde mezun olamayan son sınıf öğrencileri aşağıdaki hükümlere tabidir:

a)Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine, yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirmiş oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler, ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı/yılı izleyen sınav dönemlerinde kullanmaya başlar.

Yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartını yerine getirmediği ders ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarının toplam sayısı beşten fazla olan öğrenciler bu ek sınav hakkından yararlanamaz. Bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.4

          b) Ek sınavlar sonunda; mezun olabilmeleri için toplam beşten fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu sınavlar sonunda başarısız oldukları ders sayısını beş veya beşten daha aza indirenlere, ilgili derslerin verildiği üç yarıyıl içinde kullanmak üzere devam ve sınav hakkı tanınır.

            Ek sınav hakkı kullanmadan mezuniyetine toplam beş dersi kalan öğrencilere, bu derslerin verildiği dört yarıyıl (yıllık dersler için iki yıl) içinde kullanmak üzere devam ve sınav hakkı tanınır. Mezuniyetine toplam beş dersi kalan öğrenciler; yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartını yerine getirmedikleri derslere devam etmek, ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına katılmak zorundadır.

            Mezun olabilmek için üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere, ilgili derslerin açıldığı yarıyıl/yıl içinde kullanmak üzere sınırsız sayıda sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartını yerine getirmediği derslere devam etmek, ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına katılmak zorundadır.4

               c) İzledikleri programdaki bütün derslerden en az (DD) aldıkları halde, mezun olabilmek için gerekli olan 2.00 Genel Not Ortalamasını (GNO) sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem veya son sınıf öğrencilerine GNO’larını 2.00’a yükseltmek üzere, diledikleri son dört yarıyıl/iki sınıf derslerinden, sınırsız sınava girme hakkı tanınır.4

          Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınav haklarını kullanan öğrenciler, katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ancak sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılına kayıt yaptırmadıkları veya sınava girmedikleri takdirde sınırsız sınav haklarını kaybederler.

          Ek sınav hakkı kullanan öğrencilerin, yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartını yerine getirdikleri derslerin ara sınavlarına girmeleri zorunlu değildir. Girmeyenlerin son ara sınav notları geçerlidir.4

          Öğretim Yılı

          MADDE 9 – Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere, iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl en az 70 yetmiş iş günüdür. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav günleri bu sürenin dışındadır. Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde dersi veren birim tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. Bir sonraki öğretim yılının başlama tarihi her yıl Haziran ayında, Senato tarafından kararlaştırılarak ilan edilir.4

          Öğretim Plan ve Programları           

          Madde 10 — Üniversitenin birimlerinde öğretim, Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili kurullarca kararlaştırılan öğretim planına ve plandaki sıraya göre yapılır. Öğretim planındaki dersler, o fakülte ve yüksekokulun bölümlerinde veya diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerde açılan derslerden oluşur. Aksine hüküm getirilmedikçe, öğretim planındaki ders ve uygulamaların süresi bir yarıyıldır. Ancak özelliği olan ders, uygulama ve stajlar ilgili birim kurullarınca hazırlanacak yönergelerle düzenlenir ve değerlendirilir.

          Eğitim-öğretim programlarında Senato tarafından yapılacak kısmi değişiklikler alt yarıyıllarda bulunan öğrencilere uygulanır.

          Üst Yarıyıl ve/veya Yıldan Ders Alma

          Madde 11 — Öğrencinin bir üst yarıyıl / yıldan ders alabilmesi için, önceki yarıyıl / yıllardan dersinin kalmaması ve GNO’sunun en az 3.00 olması gerekir. Bu durumda öğrenci, bulunduğu yarıyıl / yılın toplam kredisinin % 20’sini aşmayacak ölçüde üst yarıyıl / yıldan ders alabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

          Ara sınavlar

          Madde 12 — Her ders için, bir yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılır.4

          a) Ara sınav tarihleri Üniversite Senatosu tarafından tespit edilir ve en geç yarıyılın dördüncü haftasında ilan edilir.

          b) Ara sınavın başarı notuna katkısı %40’dır.4

          c) Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuvar, klinik, seminer ve benzeri derslerin yarıyıl / yıl içi değerlendirmeleri, ara sınav notlarının yerine geçebilir.

          Mazeret Sınavı

          Madde 13 — Mazeret sınavı, ara sınav gününü kapsayan tarihlerde Rektörlük tarafından görevlendirilen veya ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılır. Mazeret sınav hakkı sadece ara sınavlar için verilir.

          Mazeret ara sınavı, ara sınav sayısına bakılmaksızın her yarıyıl / yılda, her ders için bir defa yapılır. Öğrenci, mazeretini Dekanlığa veya Müdürlüğe, ara sınavların bitiminden sonra, en geç bir hafta içerisinde bildirmek zorundadır. Mazeret sınavı, yarıyıl /  yılın son haftasında ilgili birimler tarafından yapılır. Öğrenci mazeret sınavında, o tarihe kadar olan müfredat programından sorumludur. Mazeret sınav notu, bu öğrenciler için katılmadıkları ara sınav notlarının yerine geçer.

          Genel Sınav

          Madde 14 — Öğrencinin, kaydolduğu bir dersin genel sınavına girebilmesi için;

          a) Verilen teorik derslerin en az  % 70’ine devam etmesi,

          b) Dersin uygulaması varsa, yapılan uygulamaların en az  % 80’ine katılması,

          c) Ayrı ders niteliğindeki uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde başarılı olarak yapması,

          d) Ayrı ders niteliğindeki her türlü uygulamaların % 80’ine katılması zorunludur.

          Kaydolduğu dersten genel sınava girme hakkı alamayan öğrenci, o dersi dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlar. Bir defa sınava girme hakkı kazanıp başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde, bu dersin açılacak ara ve genel sınavlarına devam şartı aranmaksızın girer. Bu durum ders alma formunda gösterilir. Devam şartı aranmaksızın tekrar edilen derslerin saat limitleri içinde kalması zorunludur.

             e)Yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı % 60’dır. Yarıyıl / yılsonu sınavında 100 üzerinden Meslek Yüksekokulları için en az 35, diğer tüm akademik birimler için 50 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az yukarıda belirtilmiş olan puanı alamayan öğrenciler FF başarı notu ile değerlendirilir.4

          Bütünleme Sınavı  

             Madde 15 – Genel sınavda başarısız olan öğrencilere her yarıyılın/yılın sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında bir bütünleme sınavı açılır.

          Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını sağlamış olmak zorunludur. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede enteraktif olarak kayıt yaptırmak şartıyla, bütünleme sınavına, DD ve DC aldığı derslerden de girebilir. Genel sınavda FF almış olan öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için kayıt yaptırmaları gerekmez. Son ara sınav notu bütünleme sınavında da geçerlidir. Bütünleme sınavında meslek yüksekokulları için en az 35, diğer tüm akademik birimler için 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yılsonu notu yerine geçer.4

          Ek Sınav  

          Madde 16 — Ek sınav, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine göre öğrencilere verilen sınav hakkıdır.

          Tek  Ders  Sınavı

Madde 17 — Tek ders sınavı, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki şartları daha önce yerine getirmek kaydıyla mezuniyet aşamasına gelip, sadece tek dersten FF notu olan öğrenciler için yapılan sınavdır.3

          Mezuniyet Genel Not Ortalaması Baraj Sınavı

          Madde 18 — Son yarıyıl / yılın sonunda izledikleri programdaki bütün derslerden en az (DD) notu aldıkları halde, Genel Not Ortalamaları 2.00’ın altına düşen öğrenciler son  2 (iki)  yılda; (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet "Genel Not Ortalaması Baraj Sınavı"na girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

          Muafiyet Sınavı     

          Madde 19 — Muafiyet sınavı, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için, öğretim yılı başında açılan bir sınavdır.

          Sınav Dönemleri  

          MADDE 20 – Yarıyıllık derslerin bitiminde süresi 2 (iki) hafta, yıllık derslerin bitiminde ise süresi en az 2 (iki)  hafta olan bir genel sınav yapılır. Bağıl Değerlendirme Sistemi’ne geçmeyen birimlerdeki bütünleme sınavları kendi yönergeleri doğrultusunda yapılır. Genel sınavda başarısız olan öğrencilere her yarıyıl / yılsonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında bir bütünleme sınavı açılır. Bütünleme sınavları, genel sınavların bitiminden en erken bir hafta sonra başlatılır.4

         

          Sınav Programları ve Yeri  

          Madde 21 — Sınav programları, ilgili birimler tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az 15 (on beş) gün önce ilan edilir. Sınavlar programda gösterilen gün, saat ve yerde yapılır.

         

 

          Sınav Şekli  

          Madde 22 — Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, her yarıyıl / yılın başında, ders sorumlusunun isteği ve ilgili kurulların kararı ile sınavlar; internet temelli,  sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Bu yöndeki bir karar, yarıyıl / yıl başında öğrenciye duyurulur. Öğrenciler, sınavlara girmek için kimlik kartlarını veya öğrenci belgelerini beraberinde getirmek zorundadır. 

          Bir dersin sınavı, o dersi vermekle sorumlu öğretim elemanlarınca düzenlenir ve yürütülür. Sorumlu öğretim elemanlarının sınav günü üniversitede bulunmaması halinde sınavı kimin yapacağı, ilgili birim başkanı tarafından belirlenerek dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Sınavların düzenli biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir. Sınav sonuç evrakının sınav tarihini izleyen en çok 3 (üç) iş günü içinde ilgili birim başkanlığına verilmesi zorunludur.

          Sınav sonuçları, ilgili birimler tarafından, Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilan edilir. Sınav evrakı ve derse devam çizelgelerinin, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından iki yıl saklanması zorunludur.

          Sınav Sonuçlarına İtiraz      

          Madde 23 — Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların ilanından itibaren en geç bir hafta içerisinde, ilgili dekanlığa veya müdürlüğe maddî hata yönünden itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine sınav evrakı, ders sorumlusu ve ilgili birim yöneticisi tarafından incelenir, maddi hata varsa düzeltilir ve ilgili yönetim kurulunda karara bağlanarak Öğrenci İşlerine yazılı olarak bildirilir. İtirazın bir hafta içerisinde sonuçlandırılması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme

          Kredi                           

          Madde 24 — Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendirilmesi, kredi üzerinden yapılır. Bir kredi, en az 70 (yetmiş) eğitim-öğretim günü içinde, haftada bir saatlik teorik; öğrenciye getirdiği yükün ağırlık derecesine bağlı olarak, 2 (iki) ile 4 (dört) saatlik laboratuvar, atölye, proje çalışmaları, bilgisayar uygulamaları veya problem çözümü; 1 (bir) ile 3 (üç) saatlik seminer, 4 (dört) saatlik arazi, 3 (üç) saatlik tıbbî ve cerrahî klinik çalışmalarını belirleyen bir ölçü birimidir.

          Başarı Notu    

          Madde 25 — Öğrencinin bir dersteki başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminin nasıl yapılacağı Senato tarafından tespit edilir. Sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun % 40’ı ile genel ve bütünleme sınav notunun % 60 katkısı alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen puanın karşılığı olarak, öğretim elemanı tarafından; aşağıda katsayıları belirtilen başarı notlarından biri verilir: 4

         

          Başarı Notu   Katsayı 1

                  AA           4.00

                  BA           3.50

                  BB            3.00

                  CB            2.50

                  CC            2.00

                  DC           1.50

                   DD           1.00

                   FF             0.00

          B= Kredisiz dersler için başarılı,

          K= Kredisiz dersler için kalır,

          D= Devamsız,

          G= Girmedi,

          M= Muaf,

          S= Süren çalışma,

          E= Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen E notu FF’ ye dönüştürülür).

          Bu harf başarı notlarına göre öğrencinin durumu aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

          a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

          b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını gösterir.

          c) (FF) notunu alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır ve aynı dersi verildiği ilk yarıyıl / yılda tekrarlar.

          d) Muaf Sayma (M); bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya Öğrenci Seçme Sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

          e) Başarı notu belirtilmeyip (M) ve (B) olarak gösterilen dersler, genel not ortalamasının hesabında değerlendirmeye katılmaz.

          f) (K) ve (D) notu, genel not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. (K) ve (D) ile değerlendirilen dersler, verildiği ilk yarıyıl / yılda tekrar alınır.

         

 

          Not Ortalamaları

          Madde 26 — Öğrencilerin başarı durumları; bu Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre, derslerden almış oldukları notlar ve derslerin kredileri ile hesaplanan  "Yarıyıl / Yıl Dönem Not Ortalaması (DNO)" ve "Genel Not Ortalaması (GNO)" değerleriyle izlenir.

          DNO, bir yarıyıl / yılda alınan derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. GNO ise, tüm yarıyıl / yıllarda ilgili birimin ders programında bulunan derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi şeklinde elde edilir. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlanır.4

Başarısızlık Durumu

          Madde 27 — GNO’su en az 2 olan öğrenciler başarılı sayılır. Başarılı öğrenciler, başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan (FF) ve (D) olan dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alırlar. Hazırlık sınıfları hariç, lisans öğreniminde dördüncü yarıyıl (ikinci yıl) ön lisans öğreniminde ise ikinci yarıyıl (birinci yıl) sonunda GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler, başarısız öğrencilerdir. Bu öğrenciler üst yarıyıl / yıldan ders alama. Ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (FF) ve sırasıyla, istedikleri (DD) ve (DC) notlu dersleri, GNO’su 1.80 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlar. Danışmanlar, öğrencilerin ders kayıtlarına yardımcı olmakla ve GNO hesaplarına göre, kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidir. Ders tekrarları ile GNO’larını, belirtilen not değerlerine eşitleyen veya bu notların üstüne çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğrenim süresinden sayılır4

          Herhangi bir yarıyıl / yılsonunda o zamana kadarki GNO’su, 2.00’nin altında kalan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci derneklerinde öğrenci temsilcisi olamazlar.2

          Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi 

          Madde 28 – GNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, o derslerin açıldığı yarıyılda tekrarlayabilir. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Bir dersin devam koşulunu bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda devam koşulu aranmaz. Ancak öğrenciler, tekrar aldığı dersin ara sınavına katılmak zorundadır. Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir. Başarısız öğrenciler, GNO’sunu yükseltmek için başarı notu (CC) ve üstünde olan dersleri tekrar alamaz.4

          Onur Öğrencileri

MADDE 29 – Bir yarıyıl veya yılda tüm derslerini almak, önceki yarıyıl veya yıllardan (FF) notu olmamak ve disiplin cezası almamış olmak koşulu ile; o yarıyıl veya yıldaki en düşük notu (CC) ve DNO’ su 3.51–4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencileri, DNO’su 3.00–3.50 arasında olan öğrenciler ise onur öğrencileri sayılır. Bu öğrencilerin durumları öğrenim durum belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Yüksek onur ve onur öğrencilerinin listesi, her yarıyıl veya yıl sonunda Rektörlük tarafından ilan edilir. 4

          Mezuniyet 

          Madde 30 — Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yasal süre içinde, izlemekte olduğu programda belirtilen tüm derslerden en az (CC), stajlardan da (B) almak zorundadır. GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, (DC) ve (DD) aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler. GNO, aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

          Diplomalar

          Madde 31 — Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul’un tespit ettiği ilkeler doğrultusunda; fakülte, konservatuvar, yüksekokul, bölüm ve program adı yazılmak suretiyle ilgili diploma ve ünvanlar verilir. Diplomasını kaybedenlere, ilgili yönergeye göre bir defaya mahsus yeni diploma düzenlenir.

          Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere  "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Üniversiteyi bitirenlere ayrıca, öğrenimlerindeki başarı derecesini; onur listelerinde yer aldığını; devam ettikleri fakülte, konservatuvar, yüksekokul, bölüm ve programı; aldıkları ders, proje, laboratuvar, klinik, bitirme ödevi ve staj gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (transkript) verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

          Geçici İzinli Ayrılmak

          Madde 32 — İlgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenciye her defasında bir yarıyıl / yıl süre ile izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

          Aşağıda belirtilen sebeplerle verilen izinler, ilgili Yönetim Kurulu kararında belirtilmek kaydıyla, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sürelere katılmaz. Kayıt döneminde ortaya çıkan haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayanların kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri kanuni vekillerince yaptırılabilir.

          Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

          a) Öğrencinin, tam teşekküllü resmi bir hastanenin heyet raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri.

          b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

          c) Birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmesi.

          d) Ekonomik nedenlerle eğitim-öğretime ara vermesi zorunluluğunu resmi belgelerle ispatlaması.

          e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından; öğrencinin tabi olduğu Disiplin Yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen bir fiilden dolayı mahkûmiyet ve tutukluluk halinin olması.

          f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi ve tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

          g) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması.

          h) Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

          Öğrencinin İlişiğinin Kesilmesi

          Madde 33 —  Öğrencilerin Üniversite ile ilişiği aşağıdaki hallerde kesilir:

          a) Öğrenimlerini bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sürede başarı ile tamamlayamayanlar.

          b) Bu Yönetmeliğin 7 inci maddesine uygun olarak kayıt yenilemeyenler.

          c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54 üncü maddesi ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası almış olanlar.

          Üniversiteden Ayrılma

          Madde 34 — Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılanlara, isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir.

          Ön Lisans Diploması Verilmesi

          Madde 35 — Lisans öğrenimlerini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

          Yurtdışı Üniversitelere Gönderilen Öğrenciler

          Madde 36 — Üniversitemiz ile yurt dışındaki bir Üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki Üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içerisinde öğrencinin Üniversitemizdeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

          Öğrencinin, danışmanının onayı ile aldığı dersler ve bu derslerden aldığı başarı notlarının Üniversitemizdeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı, ilgili birimin yatay geçiş komisyonunun görüşü alınarak, aynı birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

         

           Çift Anadal ve Yan Dal Programı

          MADDE 37 – Çift ana dal ve yan dal programları Senatoca belirlenen uygulama esaslarına göre düzenlenir.4

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

          Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

          Madde 38 — Bu Yönetmelikte yer almayan eğitim–öğretim, staj ve sınav halleri için, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla; Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birimlerin kurullarının kararları uygulanır.

          Öğrenci disiplin işleri ise, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre yürütülür. 

          Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

          “Madde 39 — 02/01/2005 tarihli ve 25688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 2, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 37 ve 39’uncu maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

          Geçici Madde 1 — Senatonun aksine bir kararı olmadıkça, 2004-2005 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere yeni kaydolan öğrencilere Bağıl Değerlendirme Sistemi, diğer öğrencilere ise bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan, 1/12/1993 tarihli ve 21775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.1

          Geçici Madde 2 — Senatonun aksine bir kararı olmadıkça, Madde 2’nin Devlet Konservatuvarı’na, Madde 14 /e’nin Fakülte/Yüksekokullarına ve Madde 27’nin Meslek Yüksekokullarına uygulanışı   2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere yeni kaydolan öğrencilere, diğer değişikliler ise tüm öğrencilere uygulanacaktır.” 4

             Yürürlük

          Madde 40 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

[1] 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

 

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

 

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete              

 

 

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

 

319Mart 2008 Tarih ve 26821 Sayılı Resmi Gazete

 

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

 

 

4 21 Temmuz 2009 Tarih Ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

117 Temmuz 2005 tarih, 25878 sayılı Resmi Gazete

 

2 7 Ekim 2007 Tarih ve 26666 Sayılı Resmi Gazete

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

 

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

 

1 17 Temmuz 2005 tarih ve 25878 sayılı Resmi Gazete

4 21 Temmuz 2009 tarih ve 27295 sayılı Resmi Gazete