Diller

User menu

2012 Yönetmeliği

23 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28301

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı dışında Fırat Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Ders kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisini,

c) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren önlisans/lisans öğretim programını,

ç) Eşdeğer diploma programı: Öğrenim süreleri birbirine eşit olan programları,

d) Fakülte: Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülteleri,

e) Meslek yüksekokulu: Fırat Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

f) Örgün Öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

i) Yüksekokul: Fırat Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında normal eğitim-öğretim süresi iki, azami eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Meslek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki Veteriner Fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokullarda normal eğitim-öğretim süresi dört, azami eğitim-öğretim süresi yedi yıldır. Bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Veteriner Fakültesinde ise normal eğitim-öğretim süresi beş, azami eğitim-öğretim süresi dokuz yıldır. Bu Fakülteyi başarıyla tamamlayan öğrencilere veteriner hekimliği diploması verilir.

(4) Yabancı dil hazırlık/bilimsel hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık hazırlık eğitim-öğretimi, bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen sürelerin dışındadır.

(5) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık/bilimsel hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde birinci ve ikinci öğretim olmak üzere örgün öğretim yapılır. Ayrıca, ilgili birim kurulunun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yoluyla da verilebilir. Bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(3) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az ondört hafta veya yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır. Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Gerekli görüldüğü takdirde dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(4) Akademik takvim, ilgili eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Senato tarafından karara bağlanarak ilan edilir.

Öğretim programları

MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

(2) Ders kredilerinin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir kredi; yetmiş eğitim-öğretim günü içinde, 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından tespit edilir.

(3) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için alması gereken toplam kredi; yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde yer alan önlisans için 120 kredi, lisans için 240 kredi, Veteriner Hekimliği için 300 kredidir.

(4) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Öğrenci; öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredideki seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(6) Daha önce almış olduğu seçmeli bir dersi tekrarlama durumunda olup devam zorunluluğu bulunan bir öğrenci, daha sonraki yarıyıl veya yıllarda bu ders açılmadığı takdirde, ilgili birim kurulunun kararı ile o derse eşdeğer başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları, her programın özelliğine göre ilgili birim kurullarınca belirlenen esaslara göre yapılır.

Çift anadal programı

MADDE 8 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürütmek suretiyle, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlar.

(2) Bu program, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda yürütülür.

Yandal programı

MADDE 9 – (1) Yandal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür. Bir lisans programına kayıtlı olan ve belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programını izleme imkanı verilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı niteliğinde değildir.

(2) Bu program, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda yürütülür.

Uzaktan eğitim

MADDE 10 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekanda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Bu program, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda yürütülür.

Öğretim dili ve yabancı dil

MADDE 11 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan, fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde ilgili kurullarca belirlenecek dersler yabancı dilde okutulur. Ayrıca isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde de okutulabilir.

(3) Yabancı dil eğitimi, Senatoca alınacak kararlara uygun olarak yürütülür.

Üst yarıyıldan/yıldan ders alma

MADDE 12 – (1) Öğrencinin bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilmesi için, önceki yarıyıllarda programındaki bütün dersleri almış, başarmış ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Üst yarıyıldan alınacak derslerin kredi toplamı, kayıt olunan yarıyılın öğretim programındaki kredi toplamının 1/3 ünü aşamaz.

(2) Üst yarıyıldan/yıldan ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin başarı notları, genel not ortalamasına katılır.

(3) Bu öğrenciler normal eğitim-öğretim süresinden önce mezun olabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt, Geçiş, Muafiyet, Ders Kaydı, Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine

İlişkin Esaslar

Üniversiteye kabul ve kayıt

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar veya Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak,

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine kayıtlı olmamak.

(2) Kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt için ÖSYM tarafından istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıracak öğrencilerden, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge istenebilir.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını bizzat yaptırmaları gerekir. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken ÖSYM tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(6) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararı ile belirlenir.

Yatay geçişler

MADDE 14 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Yatay geçiş ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler

MADDE 15 – (1) Dikey geçişler; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve YÖK kararlarına göre yapılır.

(2) Dikey geçiş ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Ders muafiyeti

MADDE 16 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç onbeş gün içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin intibak komisyonu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı notu bakımından değerlendirerek intibak formu hazırlar. Bu formun hazırlanmasında öğrencinin mezun olduğu veya ayrıldığı son diploma programına ait öğrenim durum belgesi (transkript) dikkate alınır. Öğrencinin intibakı, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Ders kaydı

MADDE 17 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, katkı paylarını veya öğrenim ücretlerini ödeyerek, internet üzerinden ders kaydını yapmak zorundadır. Kayıt yapma, ilgili yarıyılın başlangıcından bir önceki hafta başlar ve süresi iki haftadır.

(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Öğrenci, ders seçme işleminde, önceki yarıyıllarda devamsız ve başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alırlar. Öğrencinin alacağı bütün derslerin kredisi toplamı; kayıt olacağı yarıyılın öğretim programındaki kredi toplamının 1/3 fazlasını aşamaz.

(4) Öğrencinin ilk defa aldığı derslerle, tekrarlama durumunda olup devam zorunluluğu bulunan derslerin haftalık saatlerinin kısmen de olsa çakışmaması gerekir.

(5) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci öğretimden ders alamaz. Bu fıkra hükümleri, çift anadal öğrencilerine uygulanmaz.

(6) Kayıt işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Kaydın son şekli, danışman öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk üç haftası içerisinde onaylanır.

(7) Belirlenen sürede kayıtlarını yapmayan öğrenciler, o yarıyılın derslerine devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt yapma ve onaylama süreleri Senato tarafından uzatılabilir.

(8) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarının uygulanmasından danışman öğretim elemanı sorumludur.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 18 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerdeki öğrenciler, her yarıyılda/yılda 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilecek katkı paylarını/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır. Kayıt silme veya sildirme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışmanlık ve Devam Mecburiyeti

Danışmanlık

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere ilgili birim öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim üyesi bulunmayan birimlerde ise öğretim elemanları arasından ilgili birim yöneticisi tarafından danışman görevlendirilir.

(2) Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, teorik derslere en az %70, varsa bu derslerin uygulamalarına ve ayrı ders niteliğindeki uygulamalara ise en az %80 oranında devamları zorunludur. Bir ders ve varsa uygulamalarında ve ayrı ders niteliğindeki uygulamalarda, sınava girme şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda, devam şartı aranmaz. Ancak bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Ayrı ders niteliğindeki uygulamaların ara sınav notları ise ilgili birim kurulları tarafından belirlenen esaslara göre belirlenir.

(2) Sağlık raporu olan öğrencinin raporlu geçirdiği süre, devamsızlık süresinden sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve sınav dönemleri

MADDE 21 – (1) Ölçme ve değerlendirmede uygulanan sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, genel sınav, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bunlardan;

a) Ara sınav; derslerin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

b) Mazeret sınavı; bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen ve ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için yapılır.

c) Genel sınav; derslerin verildiği yarıyıl/yıl sonunda yapılır.

ç) Bütünleme sınavı; genel sınavda başarısız olan öğrenciler için, derslerin verildiği yarıyıl/yıl sonunda yapılır.

d) Tek ders sınavı; mezun olmak için sadece bir dersten başarısız (notu FF olan) öğrenciler için yapılır.

(2) Sınav dönemleri, Senato tarafından akademik takvimle belirlenir.

Sınav programları ve yeri

MADDE 22 – (1) Sınav programları, ilgili birimler tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az onbeş gün önce ilan edilir. Sınavlar programda gösterilen gün, saat ve yerde yapılır.

Sınav şekli

MADDE 23 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, her yarıyıl veya yılın başında, dersi veren öğretim elemanının önerisi ve ilgili birim kurullarının kararı ile sınavlar; sözlü, hem yazılı hem sözlü, proje tabanlı, uygulamalı ve internet temelli olarak da yapılabilir. Bu durum, yarıyıl veya yılın başında öğrenciye duyurulur.

(2) Staj, işyeri eğitimi ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj, işyeri eğitimi ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını veya öğrenci belgelerini beraberinde getirmek zorundadır.

(4) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanlarının sınav döneminde Üniversitede bulunamaması halinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(5) Sınavların düzenli biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar

MADDE 24 – (1) İlgili birim yönetim kurulunca aksi yönde karar alınan dersler hariç, her ders için en az bir ara sınav yapılır. Bir dersin ara sınavına girebilmek için derse kayıtlı olmak gerekir.

(2) Araştırma, inceleme ödevleri, kısa sınavlar, projeler ve benzeri çalışmalar, kısmen veya tamamen ara sınav notu olarak değerlendirilebilir.

(3) Ara sınavın başarı notuna katkısı %40’dır.

(4) Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuvar, klinik, seminer ve benzeri derslerin yarıyıl veya yıl içi değerlendirmeleri, ara sınav notlarının yerine geçebilir.

(5) Ara sınav sonuçları, mazeret sınavları başlamadan en geç üç gün önce öğrenci işleri otomasyonuna girilerek ilan edilir.

Mazeret sınavı

MADDE 25 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav gününü kapsayan tarihlerde Rektörlük tarafından görevlendirilen veya bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılır.

(2) Mazeret sınav hakkı sadece ara sınavlar için verilir.

(3) Öğrenci; mazeret belgesini bir dilekçe ekinde, ilgili bölüm/program başkanlığına, bu başkanlıkların bulunmadığı fakülte/yüksekokullarda dekanlığa/müdürlüğe, ara sınavların bitiminden sonra en geç bir hafta içerisinde vermek zorundadır.

(4) Mazeret sınavı, ara sınav sayısına bakılmaksızın her yarıyıl veya yılda, her ders için bir defa yapılır.

(5) Öğrenci mazeret sınavında, o tarihe kadar olan müfredat programından sorumludur.

Genel sınav

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin, bir dersin genel sınavına girebilmeleri için;

a) Derse kayıt olmuş,

b) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerde uygulamaların en az % 80’ine katılmış,

c) Ayrı ders niteliğindeki uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde tamamlamış

olmaları gerekir.

(2) Genel sınavın başarı notuna katkısı % 60’tır.

(3) Genel sınavda 100 tam puan üzerinden meslek yüksekokulları için en az 35 puan, diğer tüm akademik birimler için en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Genel sınava girmeyen veya bu sınavdan en az bu fıkrada belirtilmiş olan puanı alamayan öğrenciler FF notu ile değerlendirilir.

(4) Genel sınav için mazeret sınavı açılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavına girebilmek için, genel sınava girebilme şartlarını sağlamış olmak zorunludur.

(2) Öğrencilere, genel sınavda başarısız olduğu (FF notu aldığı) dersler için, her yarıyılın/yılın sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında bir bütünleme sınav hakkı verilir.

(3) Not yükseltmek isteyen öğrenciler, genel sınavda şartlı başarılı olduğu (DD/DC notu aldığı) derslerden, akademik takvimde belirtilen sürede internet ortamında kaydolmak şartıyla, bütünleme sınavına girebilir. İlgili dönemin ara sınav notu bütünleme sınavında da geçerlidir.

(4) Bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 60’tır.

(5) Bütünleme sınavında 100 tam puan üzerinden meslek yüksekokulları için en az 35 puan, diğer tüm akademik birimler için en az 50 puan alınması zorunludur.

(6) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl veya yılsonu notu yerine geçer.

(7) Bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

Tek ders sınavı

MADDE 28 – (1) Tek ders sınavı; bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olabilmek için, sadece bir dersten başarısız (FF notu) olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır. Tek ders sınavları, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Tek ders sınavında tüm akademik birimler için 100 tam puan üzerinden en az 40 puan alınması zorunludur. Bu dersin başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Muafiyet sınavı

MADDE 29 – (1) Muafiyet sınavı, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için, öğretim yılı başında yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 30 – (1) Genel ve bütünleme sınavı sonuçları, ilgili dersin sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde öğrenci işleri otomasyonunda ilan edilir. Aynı süre içinde sınav sonuçlarının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere ilgili birim başkanlığına verilmesi zorunludur. Sınav evrakı ve derse devam çizelgeleri, ilgili birim tarafından iki yıl süreyle saklanır.

(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler veya öğretim elemanları maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler.

(3) Sınav evrakı, bölüm/program başkanı ve sınavı yapan öğretim elemanı tarafından incelenir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulu kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olması koşuluyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını inceletebilir. Sınav evrakında maddi hata varsa, itiraz, ilgili birim yönetim kurulunda karara bağlanır.

(4) Öğrencinin itirazı bir hafta içerisinde sonuçlandırılır.

ALTINCI BÖLÜM

Başarı Notu, Not Ortalamaları, Başarılı ve Başarısız Öğrenciler

Başarı notu

MADDE 31 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile hesaplanır. Bağıl değerlendirme sisteminin esasları Senato tarafından belirlenir. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun katkısı % 40, genel veya bütünleme sınav notunun katkısı % 60’tır. Hesaplama sonucunda belirlenen puanın karşılığı, aşağıda katsayıları belirtilen başarı notlarından biri olarak verilir:

a)   Başarı Notu            Katsayı

            AA                     4.00

             BA                     3.50

             BB                     3.00

             CB                     2.50

             CC                     2.00

             DC                     1.50

            DD                     1.00

             FF                     0.00

b) B= Kredisiz dersler için başarılı,

c) K= Kredisiz dersler için kalır,

ç) D= Devamsız,

d) G= Girmedi,

e) M= Muaf.

(2) Yukarıdaki harf başarı notlarına göre öğrencinin durumu aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini almış olan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır.

c) Bir dersten FF notu alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır ve aynı dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda devam zorunluluğu olmadan tekrarlar.

ç) Muaf sayma (M); bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

d) Başarı notu belirtilmeyip M ve B olarak gösterilen dersler, genel not ortalamasının hesabında değerlendirmeye katılmaz.

e) D notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir ve genel not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. D notu ile değerlendirilen dersler verildiği ilk yarıyıl/yılda derse devam etmek koşuluyla tekrar alınır.

f) Kredisiz bir dersten K notu alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır ve aynı dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda devam zorunluluğu olmadan tekrarlar.

Not ortalamaları

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre, derslerden almış oldukları başarı notları katsayıları ve derslerin kredileri ile hesaplanan yarıyıl/yıl dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleriyle izlenir.

(2) DNO, bir yarıyılda/yılda alınan derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan başarı notlarının katsayılarının çarpımları toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. GNO ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, tamamladığı yarıyıl/yıl itibarıyla almış olduğu tüm dersler ve o derslerden almış olduğu geçerli son notlar dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen sonuç virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlanır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 33 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Bu durumda, öğrencilerin derse kayıt olmaları gerekir ve devam şartı aranmaz. Ancak, dersin yapılacak ara sınavına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Tekrarlanan derste öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 34 – (1) İçinde bulunulan yarıyıl sonu itibariyle GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Bu öğrenciler, başarılı sayıldıkları yarıyılda FF, K ve D olan derslerini açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alırlar.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, lisans öğreniminde ikinci yıl (dördüncü yarıyıl) önlisans öğreniminde ise birinci yıl (ikinci yarıyıl) sonunda üst yarıyıldan/yıldan ders alabilmek için baraj notu uygulanır. Baraj notu 1.80 olup, başarı notu baraj notunun altında olan öğrenciler üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar. Baraj notu, öğrencinin yıl sonuna kadar aldığı derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan başarı notlarının katsayılarının çarpımları toplamının o yıl sonuna kadar programında alması gereken tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Baraj notu 1.80’in altında olan öğrenciler, daha önce başarısız ya da şartlı olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle FF ve sırasıyla, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, baraj notu 1.80 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlar. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

(3) Danışmanlar, öğrencilerin ders kayıtlarına yardımcı olmakla ve baraj notu değerine göre, kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidir. Ders tekrarları ile baraj notunu belirtilen not değerlerine eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğrenim süresinden sayılır.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 35 – (1) Bir yarıyıl veya yılda tüm derslerini almak, önceki yarıyıl veya yıllardan FF notu olmamak ve disiplin cezası almamış olmak koşulu ile o yarıyıl veya yıldaki en düşük notu CC ve DNO’su 3.00–3.50 arasında olan öğrenciler onur öğrencileri, DNO’su 3.51–4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencileri sayılır. Bu öğrencilerin durumları öğrenim durum belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Onur ve yüksek onur öğrencilerinin listesi, her yarıyıl veya yılsonunda Rektörlük tarafından Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar ve Değişim Programları

Mezuniyet

MADDE 36 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış ve GNO’su en az 2.00 olmak zorundadır. GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, DD ve DC notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(2) GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, GNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alırlar. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

(3) GNO, aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Diplomalar

MADDE 37 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen şartları sağladıkları yarıyıl/yıl sonunda önlisans veya lisans diploması almaya hak kazanırlar.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek ve bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Mezun olan öğrencilere eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları ve bunların başarı notları ile varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de gösteren bir öğrenim durum belgesi (transkript) verilir.

(4) Diplomasını kaybedenlere yeniden diploma düzenlenir.

(5) Diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları

MADDE 38 – (1) Üniversite ile yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında yapılacak olan anlaşmalar ile öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Bu süre içerisinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı dersler ilgili bölüm/program kurulunun önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Gidilen üniversitede alınan başarı notlarının değerlendirilmesi ve intibak ilgili birim kurullarınca yapılır.

(3) Değişim programlarında alınan dersler, öğrenim durum belgesinde belirtilir.

(4) Değişim programı süresince katkı payı ve öğrenim ücretinin ödenmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mazeretler, İzinli Sayılma, İlişik Kesme ve Kayıt Sildirme

Mazeretler

MADDE 39 – (1) Derse zamanında kayıt olamayan ve ara sınava giremeyen öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğrenime ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olmak şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş, Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve mazeretinin bitiminden en geç bir hafta içerisinde durumunu belgeleyerek başvuran öğrencilerin mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin mazeret ara sınavına girebilmeleri için bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan devam koşullarını sağlamaları gerekir.

İzinli sayılma

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara vermek durumunda kalan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen devam koşullarını sağlamaması halinde, o yarıyıl veya yıl geçici izinli (kayıt dondurmuş) sayılır. Geçici izinli sayılmak isteyen bir öğrencinin, mazeretini gösterir belgeyi, eğitim-öğretim yarıyılının ilk dört haftası içinde kayıtlı olduğu bölüm/program başkanlığına bir dilekçe ekinde vermesi gerekir.

(2) Sağlık sebepleri, tutukluluk hali, askerlik gibi sebepler hariç, ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle geçici izinli sayılma süresi en çok bir eğitim-öğretim yılıdır.

(3) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil etmek üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre devamsızlıklarına sayılmaz. Bu tarihlerde yapılan ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınav hakları saklı tutulur.

İlişik kesme ve kayıt sildirme

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin; ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almaları veya ilgili mevzuatta öngörülen diğer hallerin ortaya çıkması halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrenciler, yazılı olarak başvurmaları halinde kayıtlarını sildirebilirler. Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen veya kaydını sildiren öğrencinin kaydı tekrar yapılamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 42 – (1) Öğrencilere her türlü tebligat, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı olan adrese gönderilmek veya kayıtlı oldukları akademik birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrenciler adres değişikliklerini en geç on gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır. Adres değişikliklerini zamanında bildirmeyen, yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerle ilgili tebligatlar mevcut adreslerine yapılır ve bu durumdan öğrenci sorumludur.

Disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 2/1/2005 tarihli ve 25688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Senatonun aksine bir kararı olmadıkça, 2004-2005 eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 39 uncu ve geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) 2004-2005 ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılları arasında kayıt yaptıran öğrencilerin, genel ve bütünleme sınavlarında 100 tam puan üzerinden Veteriner Fakültesi ve meslek yüksekokulları için en az 35 puan, diğer tüm akademik birimler için ise en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.

(3) 25/2/2011 tarihinden önce azami öğrenim süresini aşan öğrencilere tanınan sınav haklarını öğrenciler, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar kullanmak zorundadırlar.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı öğrencilerin oluşmuş notları ve başarı durumları aynen kabul edilir ve korunur.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.